Kend­te fejrer ho­mo- æg­te­ska­ber Æg­te­skab mel­lem to af sam­me køn er nu lov­ligt i al­le ame­ri­kan­ske sta­ter

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

REGN­BUE

En ny far­ve­trend spre­der sig som en step­pe­brand på de so­ci­a­le me­di­er, ef­ter at vi­el­ser af to men­ne­sker af sam­me køn er lov­lig­gjort i he­le USA. Og en del kend­te men­ne­sker er front­lø­be­re.

På Fa­ce­book er der en funk­tion, der kan la­ve regn­bu­e­stri­ber på pro­fil­bil­le­der, og den har man­ge dan­ske­re, sam­men med folk fra he­le ver­den, gjort brug af.

Selv Det Hvi­de Hus er hop­pet med på tren­den for at fejre den sejr, det er for ho­mo­seksu­el­le par. Bud­ska­bet bli­ver og­så un­der­stre­get af en vi­deo med Det Hvi­de Hus, der bli­ver op­lyst af regn­bu­e­far­ver, og er flan­ke­ret med hash­tag­get LoveWins.

Milepæ­len i den ame­ri­kan­ske hi­sto­rie har få­et dan­ske ken­dis­ser til at ud­tryk­ke de­res støt­te. Den kend­te blog­ger Met­te Ma­rie Lei Lange har æn­dret sit pro­fil­bil­le­de, og det sam­me har san­ger Julie Ru­gaard gjort med or­de­ne ’ For­di et mangfoldigt Dan­mark er et rigt Dan­mark’.

Og­så fri­sør Den­nis Knud­sen, dan­ser Tho­mas Evers Poul­sen, san­ger Julie Bert­hel­sen og tv- vært Ce­ci­lie Lassen har delt et far­ve­rigt bil­le­de af sig selv på de so­ci­a­le me­di­er. Og i ud­lan­det er det mindst li­ge så po­pu­lært at støt­te sa­gen.

Ter­mi­na­tor er med

Sær­ligt Ar­nold Schwarze­neg­ger har gjort sig be­mær­ket, ef­ter han lag­de et mul­ti­far­vet pro­fil­bil­le­de på Fa­ce­book. En bru­ger skri­ver bl. a. og spør­ger, hvad der er galt med ham, og at ved­kom­men­de nu er nødt til at slet­te Ar­nold Schwarze­neg­ger, for­di han har lagt bil­le­det op. Ter­mi­na­tors simp­le svar til det var:

» Hasta la vis­ta « – det be­røm­te ci­tat fra Ter­mi­na­tor 2- fil­men ’ Jud­g­ment Day’.

Ar­nold Schwarze­neg­ger og Leo­nar­do DiCaprio er blandt de be­rømt­he­der, der op­træ­der i regn­bue

far­ver på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.