Ups – en fu­ser!

BT - - NYHEDER -

En ube­man­det ra­ket med for­sy­nin­ger til Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion eks­plo­de­re­de i går ba­re to mi­nut­ter ef­ter op­sen­del­sen fra Ca­pe Ca­na­ve­ral i Fl­o­ri­da.

Den 63 me­ter hø­je ra­ket af ty­pen Falcon 9 er pro­du­ce­ret af fir­ma­et Spa­ceX, og det var 19. gang, at en ra­ket af den ty­pe blev op­sendt. Spa­ceX har teg­net en mil­li­ard­kon­trakt med Na­sa om at trans­por­te­re for­sy­nin­ger til rum­sta­tio­nen 15 gan­ge med ra­ket­ten. År­sa­gen til gårs­da­gens fejlslag­ne op­sen­del­se er end­nu ik­ke kendt.

På Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion har astro­nau­ter­ne for­sy­nin­ger til fi­re må­ne­der end­nu, så ulyk­ken bør ik­ke vol­de pro­ble­mer. Nasas al­ter­na­ti­ve for­sy­nings­mu­lig­hed – en ra­ket fra fir­ma­et Or­bi­tal ATK – er sat i mid­ler­ti­dig ka­ran­tæ­ne ef­ter en ulyk­ke i ok­to­ber sid­ste år.

I april i år kik­se­de en rus­sisk Pro­g­ress- r aket i for­sø­get på at nå op til rum­sta­tio­nen, der kred­ser 420 km over Jor­den. Men på fre­dag vil rus­ser­ne gø­re et nyt for­søg på at få for­sy­nin­ger frem.

Søndagens ra­ket bar på 2.477 kg for­sy­nin­ger.

fh@ bt. dk

Den ube­man­de­de Spa­ceX Falcon 9- ra­ket eks­plo­de­re­de to mi­nut­ter ef­ter op­sen­del­sen fra Ca­pe Ca­na­ve­ral i Fl­o­ri­da, Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.