Ren ro­ck­fest: Hil­l­bil­ly- glam- røv­bal­le- fest

BT - - KULTUR - Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

AN­MEL­DEL­SE

Eag­les Of De­ath Me­tal

Gul Sce­ne, søn­dag

**** **

Der er skre­vet en del om Tin­der­box og elek­tro­nisk dan­semu­sik – især fre­dag. Søn­dag er lidt af en ro­ck­dag. En­gel­ske Roy­al Blood, Faith No Mo­re, New Jer­sey- ban­det Gas­light Ant­hem – og som en per­fekt op­takt til D- A- D, der net­op slut­ter med ’ Sle­epi­ng My Day Away’, mens dis­se linjer skri­ves, det ame­ri­kan­ske fo­re­ta­gen­de ved navn Eag­les Of De­ath Me­tal. De skul­le vi­se sig at væ­re no­get nær den per­fek­te op­takt til Bin­zer­brød­re­nes band.

Ef­ter da­gens tre kvar­ter lange kon­cert vil jeg kal­de det truck­er hill bil­ly glam røv­bal­lero­ck. Og i øv­rigt ik­ke et ondt ord om røv­bal­ler.

Vi skul­le helt hen til fjer­de num­mer, før det rig­tig faldt på plads, mu­si­kalsk. Med et riff af glam­sko­len – som f. eks. i Bowies ’ Re­bel Re­bel’ – spar­ke­de Bill Gi­b­bons look- a- li­ken gang i ’ So ea­sy’, en so­lid gang over­sty­ret har­dro­ck i et sted, hvor 70er­ro­ck som De­ep Purp­le mø­der T. Rex og No­el Gal­lag­hers gu­i­tar.

Leah Sha­piro og BRMC- gu­i­ta­rist og - san­ger Pe­ter Hay­es. Bla­ck Re­bel Mo­tor­cyc­le Club ( BRMC) er et ame­ri­kansk al­ter­na­tivt ro­ck­band fra San Fran­ci­sco i Ca­li­for­ni­en. Bla­ck Re­bel Mo­tor­cyc­le Club blev dan­net i 1998 af de to ung­doms­ven­ner Pe­ter Hay­es og Ro­bert Tur­ner, som i dag bru­ger sit fø­de­navn Le­von Be­em. Band­nav­net fi k de fra den Mar­lon Bran­do- sty re­de mo­tor­cy­kel­ban­de, der op­træ­der i Mar­lon Bran­do- fi lmen ’ The Wild One’. Og som oft e si­ges at ha­ve gjort T- shir­ten til fol­ke­e­je. De­butal­bum­met blev mod­ta­get med åb­ne ar­me af et ro­ck- pu­bli­kum, der lab­be­de tit­len på gen­nem­brud­s­sing­len: ’ Wha­te­ver hap­pe­ned to my ro­ck’n’roll ( punk song)?’ i sig. Si­den 2008 har Leah Sha­piro væ­ret trom­mesla­ger i BRMC. Leah er op­vok­set i Aar­hus, men fl yt­te­de til USA i 2001.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.