’’

BT - - KULTUR - Leah Sha­piro

» Ind­til 3. g hav­de jeg mest dyr­ket ri­de­ba­nespring­ning. Jeg vid­ste ik­ke rig­tig, hvad jeg vil­le eft er gym­na­si­et, to af mi­ne ven­ner var på vej til en mu­siks­ko­le i Eng­land. De sat­te mig i gang med at spil­le trom­mer. Sam­ti­dig fl yt­te­de jeg ind i min sto­re­brors lej­lig­hed i New York. Ham smed jeg ud, over til hans kæ­re­ste. Og så hav­de jeg en lej­lig­hed, « si­ger Sha­piro.

Hun kom i sit før­ste band i Bo­ston, spil­le­de i et par band eft er­føl­gen­de og måt­te bl. a. er­næ­re sig som bal­lonud­de­ler i Cen­tral Park. Eft er et job som op­varm­ning for dan­ske Ra­veo­net­tes lær­te hun Su­ne Wang­ler og Sha­rin Foo at ken­de.

Stør­re an­svar

» Jeg be­gynd­te at mø­des med Su­ne og end­te med at spil­le med på to el­ler tre tur­néer sam­men med Ra­veo­net­tes i for­bin­del­se med de­res ’ Lust Lust Lust’- al­bum. Jeg har stør­re an­svar i dag i BRMC. Jeg skri­ver sam­men med Ro­bert og Pe­ter – og, ja, det er mit band. I Ra­veo­net­tes var jeg ba­re hy­ret til tur­néer­ne. Det var et nemt set- up. Jeg hav­de to trom­mer, en gulv­trom­me og en lil­le­trom­me. Og det var dét. Det var nemt og så hyg­ge­ligt at tur­ne­re med dem. Det er en af de få tur­néer, hvor jeg kun­ne gå lidt til den og spil­le sam­ti­dig. Det kan jeg ik­ke me­re, « si­ger Sha­piro.

Jeg ser ik­ke frem til at få mit kra­nie åb­net og min hjer­ne ope­re­ret

BRMC

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.