Abe­men­ne­sket

BT - - TV - THRILLER

Eft er at ha­ve væ­ret for­s­vun­det i Rwan­das øde eg­ne i to år bli­ver den ame­ri­kan­ske go­ril­la­for­sker Et­han Powell fun­det af et hold park­be­tjen­te. Men un­der op­hol­det i vild­nis­set er han ble­vet som et vildt dy r - og der­for an­gri­ber han park­be­tjen­te­ne og slår to af dem ihjel. Powell bli­ver ta­get til fan­ge, og eft er en læn­ge­re in­despær­ring bli­ver han sendt tilbage til USA, hvor den un­ge psy­ki­a­tristu­de­ren­de Theo Caul­der får til op­ga­ve at kom­me ind bag fa­ca­den på den til­luk­ke­de og mor­de­ri­ske abe­mand. Powell har ik­ke talt med et men­ne­ske i me­re end to år. I al den tid har han le­vet sam­men med en fl ok go­ril­la­er, kom­plet iso­le­ret fra al ci­vi­li­sa­tion og men­ne­ske­lig kon­takt. Nu be­fi nder han sig på et neds­lidt ame­ri­kansk fængsels­ho­spi­tal, hvor Theo lang­somt be­gyn­der at fi nde ind til sand­he­den om Powells mord på de to park­be­tjen­te. Rej­sen ind i Powells sind bli­ver ik­ke let for den un­ge psy­ki­a­ter, og på sin vej må han kæm­pe med gå­de­ful­de myste­ri­er og ube­sva­re­de

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Ant­ho­ny Hopkins som vild­man­den Et­han Powell, der bli­ver ind­fan­get af sol­da­ter i det afri­kan­ske vild­nis i den ame­ri­kan­ske thriller ” In­stin­ct” fra 1999. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.