NU SKAL TUN­NEL­LEN BA­RE BYG­GES

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 8 år si­den 2007:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Jo fl ere ini­ti­a­ti­ver du ta­ger, des me­re vil du kun­ne mær­ke, at det skri­der po­si­tivt fremad for dig. Lad ik­ke di­ne fø­lel­ser stå i vej­en for hu­mø­ret. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der skal ik­ke så me­get til, før du fø­ler dig ramt af det, som an­dre si­ger el­ler gør. Din lun­te er kort, og du er usæd­van­lig utå­l­mo­dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor der så at si­ge bli­ver ryd­det op i di­ne næ­re re­la­tio­ner. Der er no­gen el­ler no­get, som ry­ger ud af dit liv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Den store lykkebringer Jupi­ter dan­ner et po­si­tivt aspekt til kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ten Mer­kur. Du bli­ver hørt, for­stå­et og støt­tet i det, du si­ger. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Uan­set hvem du er sam­men med i dag, så vil du ik­ke fi nde dig i no­get som helst. Omvendt, så er du fy­sisk ak­tiv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor der ik­ke sker det helt store. Der er no­get, som ir­ri­te­rer dig, men du gør ik­ke no­get ved det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du har mas­ser af med­vind fra stjer­ner­ne til at sæt­te hand­ling på det, du ger­ne vil. Du går med nog­le tan­ker om­kring æn­drin­ger i dit hjem. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Du skal pas­se på, at du ik­ke har for store arm­be­væ­gel­ser. No­get som umid­del­bart ser po­si­tivt ud, kan vi­se sig at væ­re helt an­der­le­des. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**

77). ( Svær 55). ( Mid­del 44). ( Nem

Fe­mern Bælt- for­bin­del­sen ved­ta­ges af den dan­ske tra­fik­mi­ni­ster Flem­m­ing Hansen og hans ty­ske kol­le­ga Wol­f­gang Tie­fen­see. 18 km fi­re­spo­ret mo­tor­vej og en tospo­ret, elek­tri­fi­ce­ret jer­n­ba­ne, byg­get som sæn­ke­tun­nel. Her net­op un­der­skre­vet af trans­port­mi­ni­ster Ca­ri­na Chri­sten­sen i over­væ­rel­se af for­gæn­ge­ren Flem­m­ing Hansen. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.