Ek­sa­mens­bor­det

Jess Thorup har væ­ret læ­re­ren, men BT er cen­sor – og vi dum­per to dan­ske spil­le­re ved U21- EM

BT - - U21- EM I TJEKKIET - EK­SA­MEN Mi­chel Wik­kel­sø David­sen og Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen mi­cd@ sporten. dk, srkr@ sporten. dk Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

EM er over­stå­et for Dan­mark, der fl ot nå­e­de se­mi­fi na­len, men her led et grimt ne­der­lag til Sve­ri­ge. I det he­le ta­get har det væ­ret et U21- EM med kun mo­ment­vist top­ni­veau, og hvor præ­sta­tio­nen al­drig rig­tig ram­te det, vi kan for­ven­te af de ta­lent­ful­de dan­ske dren­ge.

Mens de­res jæv­nal­dren­de har kørt rundt i slid­te 3x34- vog­ne og tryk­ket stu­den­ter­hor­net i bund i de dan­ske ga­der, har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og co. haft de­res ek­sa­men på det grøn­ne græstæp­pe i Prag.

Nu er det tid til eva­lu­e­ring, og det er langt fra al­le, der ta­ger fra Tjek­ki­et med go­de so­u­ve­nirs.

Her er BTs vur­de­ring af de dan­ske spil­le­res præ­sta­tio­ner un­der EM. Det gæl­der bå­de de­res gen­nem­snit af BTs ka­rak­te­rer fra kamp til kamp, men og­så en sam­let vur­de­ring af de­res EM i re­trospekt – når det he­le li­ge er for­dø­jet og ik­ke er vur­de­ret i kam­pens løb.

Og så hjæl­per vi selv­føl­ge­lig og­så A- land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen på vej med den næ­ste lands­holds­ud­ta­gel­se.

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen

Jens Nørgaard Lar­sen ( fo­to)

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

MANDAG 29. JU­NI 2015

srkr@ sporten. dk

jnl@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

mi­cd@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.