KRI­TIK PÅ BRED

Der pe­ges fi ngre ad U21land­stræ­ner Jess Thorups valg gen­nem he­le EM­slut­run­den, og især un­der se­mi­fi na­le­ne­der­la­get til Sve­ri­ge. Thorup har svar på re­de hånd

BT - - U21- EM I TJEKKIET - STÅR PÅ MÅL FOR VAL­GE­NE Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen og Mi­chel Wik­kel­sø David­sen srkr@ sporten. dk, mi­cd@ sporten. dk

Hvor var det hold, vi hav­de reg­net med at se? Hol­det med de på pa­pi­ret se­xe­de, uden­land­ske le­gio­næ­rer fra Eu­ro­pas stør­ste liga­er på no­get nær al­le plad­ser.

Det hold fi k vi al­drig rig­tig lov at op­le­ve til EM. I ste­det blev vi ’ spist af’ med et væld af Su­per­liga- spil­le­re. Fi­re af star­ter­ne i se­mi­fi na­le­ne­der­la­get til Sve­ri­ge lør­dag aft en spil­le­de i den for­løb­ne sæ­son i den bed­ste dan­ske ræk­ke, én i 1. di­vi­sion, mens en en­kelt net­op nu ind­ta­ger sid­ste­plad­sen i den nor­ske Tip­pe­liga.

Ajax- spil­le­ren Vik­tor Fi­s­cher var bæn­ket, det sam­me var Fre­de­rik Sø­ren­sen fra Se­rie A, Las­se Vi­gen Chri­sten­sen fra Ful­ham og FC Midtjyl­lands drib­len­de guld­fugl, Pio­ne Si­sto.

Dis­se dis­po­si­tio­ner har gi­vet an­led­ning til spørgs­mål på bag­kant af de dan­ske U21- dren­ges exit fra EM i Tjek­ki­et. til, at jeg til ti­der har sat no­gen ud og sat no­gen ind og la­vet et ro­ta­tions­sy­stem. Men det er ik­ke det, jeg har lagt vægt på. Jeg har tænkt på den en­kel­te kamp. Hvor­dan frem­står vi bedst som hold? Jeg har ik­ke fortr­udt no­get af det, jeg har gjort, på trods af at jeg for­ment­lig har skuff et over halv­de­len af spil­ler­ne, hver ene­ste gang jeg har sat et hold. Så­dan er det at væ­re le­der. Det skal man kun­ne ta­ck­le. Gang på gang har jeg for­må­et at sam­le dem op og stille et nyt hold, som har for­må­et at stå sam­men. Det er jeg me­get til­freds med, « lød Thorups svar på kri­tik­ken, da der i går blev eva­lu­e­ret på EM ved en lil­le kla­se café­bor­de uden for spil­ler­ho­tel­let i den tjek­ki­ske ho­ved­stad kort in­den den dan­ske de­le­ga­tions hjem­rej­se.

Den store kar­rus­sel

U21- land­stræ­ne­ren ro­te­re­de tur­ne­rin­gen igen­nem hyp­pigt på sit hold. Især front­trio­en og midt­ba­nen blev of­re for re­gel­mæs­si­ge ud­skift nin­ger, og det sam­me var til­fæl­det in­den se­mi­fi na­len mod sven­sker­ne, hvor Dan­marks en­li­ge målsco­rer, Uff e Bech, blev fo­re­truk­ket frem for Vik­tor Fi­s­cher.

» Jeg sy­nes ik­ke, jeg har søgt så me­get. Jeg har ik­ke væ­ret så me­get i tvivl i for­hold til, hvem der skul­le spil­le i den en­kel­te kamp. Det, jeg må­ske har væ­ret mest i tvivl om, er, hvor jeg skul­le bru­ge Yus­suf Poul­sen. Der har jeg nok læ­net mig lidt op ad de præ­sta­tio­ner, han kom med fra A- lands­hol­det, hvor han spil­le­de fan­ta­stisk på høj­re kant, « for­tæl­ler Thorup.

» Jeg har ik­ke væ­ret i tvivl om de an­dre off en­si­ve kon­stel­la­tio­ner, « fort­sæt­ter han.

Den tid­li­ge­re Es­b­jerg- træ­ner for­tæl­ler selv, at han i den før­ste kamp mod Tjek­ki­et star­te­de med det hold, han me­ner, in­de­hol­der de in­di­vi­du­elt bed­ste spil­le­re. Her star­te­de Vik­tor Fi­s­cher på top­pen, mens Ras­mus Falk og Yus­suf Poul­sen sad på kan­ter­ne. Men det fun­ge­re­de ik­ke. Hans hold spil­le­de en dår­lig før­ste halv­leg, og han var nødt til at sad­le om til et mand­skab med me­re fo­kus på det kol­lek­ti­ve. Det gav se­ne­re i tur­ne­rin­gen plads til fl ere og fl ere spil­le­re med dag­lig gang i klub­ber som AaB, AGF, OB og FC Nordsjælland.

» Jeg har ik­ke sid­det og kig­get på om ham el­ler ham skul­le spil­le i for­hold til, om han til dag­lig spil­ler i Su­per­liga­en el­ler 1. di­vi­sion. Men me­re på hold­sam­men­sæt­nin­gen, « for­kla­rer Jess Thorup.

» Jeg vil ik­ke stå og si­ge, at man har nem­me­re ved at kom­me på hol­det og er tæt­te­re på, hvis man spil­ler i ud­lan­det. For det vil­le ik­ke væ­re rig­tigt, « fort­sæt­ter land­stræ­ne­ren, der er­ken­der at vis­se spil­le­re har skuff et ham.

» Jeg har haft stør­re for­vent­nin­ger til no­gen. Men det hol­der jeg i før­ste om­gang for mig selv. «

Tur­bu­lent for­be­de­re­del­se

Nu er EM for­bi. Et EM, der fi k en op­takt præ­get af tur­bu­lens, træt­te og for­sin­ke­de spil­le­re fra A- lands­hol­det og en Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg med fl ere spørgs­mål end svar i be­ne­ne. Det var langt fra op­ti­ma­le for­be­re­del­ser in­den en slut­run­de, hvor Dan­mark hav­de se­mi­fi na­len som mål­sæt­ning – og fi na­len som am­bi­tion.

» Man fo­re­stil­ler sig nog­le ting, gør sig nog­le for­håb­nin­ger og plan­læg­ger. Det er in­gen hem­me­lig­hed, at der kom nog­le ting i vej­en. Så­dan er det at væ­re i an­det ge­led, og det ac­cep­te­ret jeg 100 pro­cent. Det er klart, at det i pe­ri­o­der kan væ­re svært, når man

MANDAG 29. JU­NI 2015 sy­nes, man er så tæt på no­get og har plan­lagt no­get, og der så sker æn­drin­ger. Men jeg sy­nes, jeg har for­må­et at ta­ck­le det, som jeg skal i for­hold til, at jeg ken­der præ­mis­sen om, at det er A- lands­hol­det, der er det alt­over­skyg­gen­de, « si­ger Jess Thorup diplo­ma­tisk.

Vild med pres­set

Han skal nu hjem og gø­re sta­tus på en tur­ne­ring, der har gi­vet en mær­ke­lig smag i mun­den. Mål­sæt­nin­gen blev

Jess Thorup eva­lu­e­re­de i går U21- lands­hol­dets EM- slut­run­de, og han me­ner trods se­mi­fi­na­le­ne­der­la­get til Sve­ri­ge, at han har truf­fet de rig­ti­ge valg un­der­vejs.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.