DE SKUL­DRE

BT - - U21- EM I TJEKKIET -

MANDAG 29. JU­NI 2015 nå­et, men to store ne­der­lag skyg­ger i stor stil over bå­de hol­dets og Jess Thorups præ­sta­tion. Thorup har væ­ret ud­sat for en kri­tik, han al­drig før har op­le­vet, og som for en U21- land­stræ­ner kun op­står i for­bin­del­se med store slut­run­der. Men trods man­ge bå­de store og kon­tro­ver­si­el­le valg og be­slut­nin­ger, har fyn­bo­en al­li­ge­vel nydt og ik­ke mindst lært af de se­ne­ste to uger.

» Jeg har haft det su­per­godt med pres­set fra spil­ler­ne og me­di­er­ne. Det har ik­ke tyn­get mig. Jeg har haft det fi nt med at skul­le sæt­te et hold, ud­ta­ge et hold, og der­med og­så skuff e nog­le spil­le­re, som jeg eft er­føl­gen­de har skul­let sam­le op. Hvis man ik­ke er klar til det, skal man hel­ler ik­ke sid­de i den stol, jeg sid­der i, « si­ger han.

» Al­le de ting, der er i for­hold til pres, me­di­er, kam­pe, spil­le­re, for­vent­nin­ger og et kom­pakt pro­gram har væ­ret sinds­sygt læ­re­ri­ge for mig. Jeg hå­ber ik­ke, det er sid­ste gang, jeg

1. JU­NI:

Thorup ud­ta­ger sin EM- trup og ude­la­der Lucas Andersen, hvil­ket de­bat­te­res kraft igt.

Mor­ten Ol­sen ud­ta­ger syv U21- spil­le­re til sin træ­nings­kamp mod Mon­te­ne­gro - der­med har han ni U21- spil­le­re med til den kamp.

Mor­ten Ol­sen ud­ta­ger Vik­tor Fi­s­cher, Yus­suf Poul­sen, An­dreas Chri­sten­sen og Jan­nik Vester­gaard til kam­pen mod Ser­bi­en og sør­ger der­med for, at Jess Thorup må for­be­re­de sig på EM uden seks spil­le­re.

Jess Thorup spil­ler test­kamp mod Sve­ri­ge med et de­ci­me­ret hold. Pa­tri­ck Bang­gaard bli­ver smidt ud i før­ste halv­leg, mens Uff e Bech går ud med en ska­de.

En­de­lig er he­le trup­pen sam­let - ba­re tre da­ge før åb­nings­kam­pen mod Tjek­ki­et. Og alt­så med Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og Yus­suf Poul­sen i ren re­sti­tu­tions­træ­ning.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg ta­ger til Mün­chen for at bli­ve be­hand­let for ube­hag i lå­ret. Han ven­der tilbage til Prag og klar­mel­der sig se­ne­re sam­me aft en.

Dan­mark slår Tjek­ki­et 2- 1 eft er en skidt før­ste halv­leg og en dun­der­ta­le i pau­sen af Thorup. Fre­de­rik Sø­ren­sen bli­ver ska­det i før­ste halv­leg. Vi­gen er vraget i star­top­stil­lin­gen, og Fi­s­cher går ty de­ligt util­freds di­rek­te i om­klæd­nings­rum­met, da han skift es ud li­ge eft er pau­sen.

2. JU­NI:

9. JU­NI:

11. JU­NI:

14. JU­NI:

15. JU­NI:

17. JU­NI:

20. JU­NI:

Højb­jerg er bæn­ket, da han først hav­de meldt sig for træt, men si­den fortrød. Thorup skar igen­nem og holdt ham ude. Men Tys­kland er over­le­gen, da Dan­mark be­sej­res 3- 0. Fi­s­cher igen på bæn­ken fra start og er ik­ke til­freds med det.

Dan­mark slår Ser­bi­en og sik­rer EM- se­mi­fi na­le samt OL- bil­let.

23. JU­NI:

27. JU­NI:

EM er slut for Dan­mark eft er et tungt 1- 4- ne­der­lag til Sve­ri­ge i se­mi­fi na­len. Spil­le­re som Pio­ne Si­sto, Vik­tor Fi­s­cher, Las­se Vi­gen og Fre­de­rik Sø­ren­sen er på bæn­ken. Thorup ven­ter læn­ge med at gø­re brug af si­ne off en­si­ve ind­skift nin­ger. står i den her si­tu­a­tion. Men det er klart, jeg skal hjem og kig­ge in­dad i for­hold til, hvad jeg har gjort godt og min­dre godt. Hvad kun­ne jeg ha­ve gjort bed­re, og hvad skal jeg læ­re af det her? Jeg har få­et rig­tig man­ge ting med, som jeg kan bru­ge fremad­ret­tet. Det var no­get af det, jeg drøm­te om, da jeg valg­te at gå ind i land­stræ­nerjob­bet. At få lov at stå i de si­tu­a­tio­ner og slut­run­der, hvor man bli­ver pres­set til det yder­ste fra al­le mu­li­ge vink­ler. Det er oft e der, man læ­rer sig selv bedst at ken­de. Der er helt sik­kert no­get, jeg kun­ne ha­ve gjort bed­re, men jeg har brug for at eft er­ra­tio­na­li­se­re for at si­ge, hvad det kun­ne væ­re, « slut­ter Jess Thorup.

Næ­ste som­mer kan pres­set, for­vent­nin­ger­ne og må­ske end­da kri­tik­ken nå nye høj­der, når Thorup fø­rer et dansk U23- hold i kamp ved et OL for før­ste gang si­den 1992. Hel­dig­vis hvi­ler bå­de det ene og det an­det på et par skul­dre af den bre­de slags.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.