’’

BT - - U21- EM I TJEKKIET - Jess Thorup

Hvad frem­ti­den brin­ger, har jeg ik­ke skæn­ket man­ge tan­ker

» Li­ge­som spil­ler­ne sid­der og tæn­ker over, hvad slut­run­den be­ty­der for dem, kun­ne man og­så sid­de som U21- land­stræ­ner og tæn­ke ’ hvad be­ty­der den for min frem­tid - hvad åb­ner det af dø­re?’ Nog­le næv­ner Aland­stræ­nerjob­bet, og det er jeg stolt og be­æ­ret over. Men hvad frem­ti­den brin­ger, har jeg ik­ke skæn­ket man­ge tan­ker. «

Der er end­nu et styk­ke tid til, at den næ­ste land­stræ­ner skal på­be­gyn­de sit vir­ke, men DBU har ta­get hul på op­ga­ven med at fi nde den ret­te pro­fi l. Jess Thorup me­ner, at han da i hvert fald med U21- EM har no­get ek­stra på sit cv, der al­le­re­de pry­des af tit­len Årets Træ­ner 2013 samt en po­kal­ti­tel med Es­b­jerg.

» Nu har jeg prø­vet at stå i en slut­run­de. Det hav­de jeg ik­ke prø­vet før. Den er­fa­ring har jeg med. Jeg er med på, at der er et skridt fra U21- til A- lands­hol­det, og nog­le gan­ge skal man vok­se med op­ga­ven. Det sy­nes jeg, at jeg har gjort. Men om jeg er klar til det, er der hel­dig­vis nog­le an­dre, der skal over­ve­je i for­hold til, hvem der skal ha­ve det kæ­re job, der bli­ver le­digt om et års tid, « si­ger Thorup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.