When the go­ing gets tough…

BT - - U21- EM I TJEKKIET - Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

WHEN THE GO­ING gets tough, the tough get go­ing’. Fra­sen har over 100 år på ba­gen, men er pa­ra­doksalt nok mest kendt fra et pop­hit fra midt­fi rser­ne af Bil­ly Oce­an. Godt num­mer, i øv­rigt.

Nå, det var al­le­re­de et lil­le si­despring. De klo­ge en­gel­ske ord kan bedst over­sæt­tes til hånd­gri­be­ligt dansk med no­get lig­nen­de ’ Når det bli­ver hårdt og vir­ke­lig gæl­der, træ­der de hår­de dren­ge i ka­rak­ter’.

Men de hår­de dren­ge trå­d­te ik­ke i ka­rak­ter, da det dan­ske U21lands­hold sent lør­dag aft en blev blæst ud af EM- slut­run­den. De trå­d­te ik­ke i ka­rak­ter, da det blev tæt, hårdt og alt­af­gø­ren­de i for­hold til en fi na­le. Tvær­ti­mod blev dan­sker­ne ka­stet rundt i vin­den som en ha­ve­tram­po­lin i en de­cem­ber­storm. EF­TER KAM­PEN VAR hol­dets stør­ste pro­fi l, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, klar i spyt­tet. Fle­re af hans hold­kam­me­ra­ter skal vi­se me­re hjer­te, of­re liv og sjæl, og ar­bej­de hår­de­re, hvis de vil nå helt til tops i in­ter­na­tio­nal fod­bold. For det er net­op der, vi al­le sam­men ger­ne vil se dem.

Det kan ly­de som fl os­k­ler og kli­chéer, men den al­tid alt­opof­ren­de Bay­ern Mün­chen- spil­ler ram­mer no­get. For hvor man­ge gan­ge de se­ne­ste år har vi eft er­hån­den ik­ke set et dansk lands­hold fal­de helt sam­men ved en slut­run­de ’ when the go­ing gets tough’ - i sid­ste, af­gø­ren­de grup­pe­kamp el­ler før­ste kno­ck­out- kamp? End­da på tids­punk­ter, hvor vi al­le tro­e­de, vi var på vej mod no­get stort. Tænk tilbage på A- lands­hol­dets slut­run­der i 2002, 2004 og 2010 og U21dren­ge­nes på hjem­me­ba­ne i 2011, og du har sva­ret. JEG HAV­DE TRO­ET og hå­bet, at det skul­le væ­re an­der­le­des med det­te U21- hold. Jeg tro­e­de, hol­det hav­de me­re kva­li­tet, hård­hed og ik­ke mindst ’ teams­spi­rit’, som Mor­ten Ol­sen ple­jer at ud­tryk­ke det - med et lil­le ’ s’ for me­get i mid­ten. Men al­le tre ting mang­le­de, da det vir­ke­lig gjaldt mod sven­sken.

Det dan­ske hold, vi så un­der EM i Tjek­ki­et, var et hold med mas­ser af ta­lent. Men da de stør­ste pro­fi ler ik­ke slog til, var det og­så et hold med for me­get blød mel­lemva­re. Hav­de vi set spil­le­re som Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Yus­suf Poul­sen og Vik­tor Fi­s­cher på de­res bed­ste, vil­le det me­re end kom­pen­se­re for Jo­nas Knud­sen, Jakob Busk og en Ale­xan­der Scholz ude af po­si­tion. For det er så­dan, store resultater ska­bes. En­ten fungerer he­le hol­det - el­ler og­så slår stjer­ner­ne til. Det dan­ske hold lan­de­de et sted midt imel­lem. Og re­sul­ta­tet blev der­eft er.

Nu er det slut med U21- fod­bold for det­te kuld. Desvær­re, for man står en anel­se ufor­løst tilbage og spør­ger sig selv, om ik­ke hol­det hav­de me­re i sig? DEN GO­DE NYHED er, at der kom­mer en chan­ce me­re for store de­le af hol­det til næ­ste års OL i Rio de Ja­neiro. Det er umu­ligt at spå om, hvil­ke spil­le­re der vil væ­re til rå­dig­hed. Men det fak­tum, at U21dren­ge­ne selv har spil­let sig til en re­van­che­mu­lig­hed, er no­get af det bed­ste, vi kan ta­ge med fra en slut­run­de, der på en el­ler an­den må­de al­drig kom så­dan rig­tigt i gang.

Det ly­der van­vit­tigt at si­ge med et dansk hold, der nå­e­de en se­mi­fi - na­le. Men det si­ger lidt om de for­håb­nin­ger, jeg og man­ge an­dre har. Ik­ke til al­le spil­ler­ne, nej. Men til nog­le af dem. Dem, der bli­ver A- lands­holds­spil­le­re i nær frem­tid. De for­håb­nin­ger er ik­ke øde­lagt af det­te EM.

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Da det vir­ke­lig gjaldt, var der for me­get blød mel­lemva­re på det dan­ske U21- lands­hold, der lør­dag tab­te se­mi­fi­na­len ved EM til Sve­ri­ge med cif­re­ne 1- 4.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.