SKIF­TE­DAG BLANDT

Flem­m­ing Povls­en og Mads Jun­ker ta­ger over i rol­ler­ne som tv- kanalernes Su­pe

BT - - SUPERLIGA - NYE TV- TI­DER Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Om en må­ned ind­le­des en ny Su­per­liga­sæ­son. Mens AGF og Vi­borg er nye in­den­for kridt­stre­ger­ne i ste­det for nedryk­ke­de FC Vestsjæl­land og Sil­ke­borg, er der og­så på si­de­li­ni­en - blandt kom­men­ta­to­rer­ne - skift et ud.

Væk er mar­kan­te skik­kel­ser som Erik Ras­mus­sen og Stig Tøft ing, mens der iføl­ge BT’s op­lys­nin­ger er be­mær­kel­ses­vær­di­ge co­me­ba­ck til Flem­m­ing Povls­en og Mads Jun­ker.

Æn­drin­ger­ne skyl­des ik­ke mindst, at der er kom­met nye ret­tig­heds­ha­ve­re af kam­pe­ne i Su­per­liga­en, Nor­di­cBet- Liga­en og DBU Po­ka­len:

De to Bon­ni­er- eje­de tv- ka­na­ler, Canal8 og Ca­nal9, er ble­vet over­ta­get af SBS Di­scove­ry, mens TV3- ka­na­ler­ne med MTG­grup­pen i ryg­gen har fort­sat de­res en­ga­ge­ment til en sam­let pris på 2,4 mia. kro­ner i den seks- åri­ge pe­ri­o­de aft aler lø­ber frem til 2021. Ti­den har der­for væ­ret mo­den til at blan­de kor­te­ne.

Der er dog stor for­skel på, hvor­dan de to me­di­e­sel­ska­ber kom­mu­ni­ke­rer. Mens man hos MTG ger­ne for­tæl­ler, hvil­ke kom­men­ta­to­rer, eks­per­ter og vær­ter, man har tænkt sig at gø­re brug af, er man hos SBS Di­scove­ry knapt så med­del­som­me.

» Af stra­te­gi­ske år­sa­ger er vi end­nu ik­ke klar til at off ent­lig­gø­re vo­res pla­ner for den nye sæ­son. Det kan bli­ve i mor­gen, om en uge el­ler om 14 da­ge, « si­ger sport­s­chef Jes Holm Andersen.

Sam­me dream team hos TV 3

Han for­tæl­ler dog, at man med syv ny­an­sæt­tel­ser har op­ru­stet mar­kant. Blandt an­dre er den tid­li­ge­re kom­mu­ni­ka­tions­chef i Brøndby, An­ders Bay, ble­vet re­dak­tions­chef, BT- jour­na­li­sten Sø­ren Klæ­strup er an­sat som Su­per­liga- re­dak­tør, mens TV2s Zak Eg­holm bli­ver ny kom­men­ta­tor.

» Men hvem der skal kom­men­te­re kam­pe­ne er ind­til vi­de­re en hem­me­lig­hed, « si­ger Jes Holm Andersen, der hver­ken øn­sker at af- el­ler be­kræft e for­ly­den­der om, at Flem­m­ing Povls­en, Mik­kel Bi­s­choff , Pe­ter Sø­ren­sen og Mads Jun­ker er an­sat til at age­re eks­pert­kom­men­ta­to­rer.

Hos TV3 Sport er man læn­ge­re frem­me med plan­læg­nin­gen af dæk­nin­gen af næ­ste Su­per­liga- sæ­son.

» Vi stil­ler med sam­me dream team som i for­å­ret, « si­ger re­dak­tions­chef Kim Mik­kel­sen, der så­le­des be­kræft er, at man igen vil gø­re fl it­tig brug af de eks­pert- kom­pe­ten­cer som blandt an­dre eks- lands­holds­spil­ler­ne Per Fri­mann, Jes­per Grønkjær og Martin Jør­gen­sen har.

» Vi er me­get op­ti­mi­sti­ske om­kring den ny sæ­son. Det er in­gen hem­me­lig­hed, at den sæ­son, der net­op er af­slut­tet, ik­ke har væ­ret den mest se­xe­de i mands min­de. Men med to tra­di­tions­hold som AGF og Vi­borg tilbage, tror vi, at det bli­ver bed­re. Sam­ti­dig ser vi en kon­stant pro­fes­sio­na­li­se­ring i klub­ber­ne, og så glæ­der vi os over at se spil­lero­p­rust­ning fl ere ste­der. Sam­let set gør det, at vi ser frem til den ny sæ­son, som vi tror bli­ver helt an­der­le­des tæt og spæn­den­de og vil ap­pel­le­re bre­de­re bå­de til pu­bli­kum på sta­dion og til tv- se­er­ne i stu­er­ne, « si­ger Kim Mik­kel­sen.

MANDAG 29. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.