Vraget Tøft ing: In­gen bit­ter­hed

BT - - SUPERLIGA -

EKS- LANDS­HOLDS­SPIL­LE­REN STIG TØF­TING

er én af de fodboldeksperter, som Su­per­liga- se­er­ne ik­ke kom­mer til at lyt­te til i den kom­men­de sæ­son. » Der er in­gen bit­ter­hed fra min si­de. Men jeg har væ­ret glad for mit kom­men­ta­torjob og vil ger­ne bli­ve i bran­chen, « si­ger Stig Tøft ing. Sam­men med den tid­li­ge­re spil­ler og træ­ner Erik Ras­mus­sen er han kom­met i over­skud eft er svensk- eje­de Bon­ni­ers Canal8 og Ca­nal9, er ble­vet over­ta­get af den eu­ro­pæ­i­ske me­di­e­grup­pe SBS Di­scove­ry. » Min kon­trakt lø­ber et år me­re. I den pe­ri­o­de vil jeg mod­ta­ge den løn, som for­længst er ble­vet aft alt, « si­ger Stig Tøft ing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.