Nye tv- ti­der

BT - - SUPERLIGA -

DET ER SLUT

med Su­per­liga- kam­pe på dansk tv om søn­da­gen klok­ken 19, og vil man se fod­bold i den bed­ste dan­ske ræk­ke om lør­da­gen, er der ki­ck- off al­le­re­de klok­ken 16. Men det er ik­ke de ene­ste æn­drin­ger, dan­ske fod­bol­din­ter­es­se­re­de i den kom­men­de sæ­son bli­ver budt. Ek­sem­pel­vis må man slå om på den kom­men­de tv- ka­nal, Eu­rosport Dan­mark, hvis man søn­dag klok­ken 13.30 har lyst til at se Su­per­liga- fod­bold.

» Frem­over vil fl ere Su­per­liga- kam­pe bli­ve spil­let på sam­me tids­punkt som ek­sem­pel­vis Pre­mi­er League og Bun­des­liga­en. Vi tror dog på, at det­te ik­ke vil få ne­ga­tiv ind­fl ydel­se på til­sku­er­tal­let. Men år­sa­gen til de æn­dre­de tids­punk­ter er en­kel: Sup­por­ter­ne har øn­sket at kam­pe­ne af­vik­les tid­li­ge­re end hidtil, så de kan kom­me til fest lør­dag aft en og tid­li­ge­re hjem søn­dag, « si­ger Di­vi­sions­for­e­nin­gens di­rek­tør, Claus Thom­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.