Stor se­erin­ter­es­se for Su­per­liga­en

BT - - SUPERLIGA - Fo­to: Scan­pix

I SÆ­SO­NEN 2014/ 2015

blev de 198 kam­pe i Su­per­liga­en set af i alt 19 mio. men­ne­sker ( gen­nem­snit pr. kamp: 95.000 se­e­re)

SE­ERIN­TER­ES­SEN HAR GEN­NEM

åre­ne væ­ret støt sti­gen­de med føl­gen­de ud­s­ving: i sæ­so­nen 2013/ 2014 steg den i for­hold til den fo­re­gå­en­de sæ­son med 30 pro­cent, mens den i den net­op af­slut­te­de sæ­son op­le­ve­de et dyk på 10 pro­cent.

I sam­me for­bin­del­se er den tid­li­ge­re OB- og Ran­der­s­spil­ler Es­ben Hansen, der de se­ne­ste par år har kom­men­te­ret Su­per­liga på Canal8, og­så kom­met i over­skud. » Jeg har en fi n di­a­log med SBS Di­scove­ry, men li­ge nu er jeg i ven­tepo­si­tion på, hvad der skal ske, « si­ger Es­ben Hansen. Og­så Ca­nal9- kom­men­ta­to­rer­ne Jo­hn Bis­gaard og Jes­per Knud­sen er i ven­tepo­si­tion, men ser li­ge nu ik­ke ud til at få job på den nye ka­nal. Stig Tøf­ting vil ger­ne fort­sæt­te som kom­men­ta­tor et nyt sted.

Fo­to: Bri­an Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.