AV FOR SØRENSE

Chris An­ker Sø­ren­sen er ny Dan­marks­me­ster ef­ter en flot sejr i Djursland, men ef­ter sej­ren fik han ver­ba­le tæsk af sor­te­per Martin Mor­ten­sen, der blev slå­et med et mu­le­hår i spur­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DM PÅ LAN­DE­VEJ Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Tå­rer i øj­ne­ne, en laur­bær­krans om hal­sen og en spl­in­ter­ny Dan­ne­brogstrø­je på over­krop­pen. Chris An­ker Sø­ren­sen strå­le­de ef­ter sit før­ste DM- guld i kar­ri­e­ren, og den al­tid un­der­hol­den­de Tin­koff- Saxo- ryt­ter tø­ve­de ik­ke med at kal­de sej­ren den stør­ste i kar­ri­e­ren.

Men ’ Ok­sen fra Ham­mel’ hav­de og­så an­det at gø­re end at bli­ve til­jublet af de hund­red­vis af men­ne­sker, der var mødt op i Røn­de på Djursland, hvor ryt­ter­ne ef­ter 15 om­gan­ge a 13,9 ki­lo­me­ter kør­te i mål.

For hans kon­kur­rent i spur­ten, Martin Mor­ten­sen ( CULT Ener­gy Pro Cycling), var ra­sen­de over, at Chris An­ker Sø­ren­sen sad på hjul i to­mands­ud­brud­det de sid­ste ki­lo­me­ter – for så til sidst at over­ha­le ham med gan­ske få cen­ti­me­ter tilbage af eta­pen. Og det fik Chris An­ker i stor ud­stræk­ning at hø­re for ef­ter eta­pen, da de to kamp­ha­ner sad på et par hvi­de pla­sti­c­sto­le.

Tro­e­de ik­ke på sejr

Chris An­ker Sø­ren­sen føl­te omvendt, at dan­sker­hol­det hav­de sid­det på hjul det me­ste af da­gen og nydt godt af Tin­koff- Saxos ar­bej­de i skik­kel­se af Mi­cha­el Val­gren – sid­ste års me­ster – Mi­cha­el Mør­køv og Chri­stop­her Juul- Jen­sen, og Sø­ren­sen punk­te­re­de ef­ter­føl­gen­de skæn­de­ri­ets be­tyd­ning.

» Vi har beg­ge kørt sam­men si­den ung­domsår­e­ne, og han har vir­ke­lig slå­et mig i man­ge spur­ter. Jeg har ondt af ham. Jeg for­står fuldt ud hans skuf­fel­se, og jeg tro­e­de ær­ligt talt hel­ler ik­ke på, jeg vil­le kun­ne slå ham – ni ud af 10 gan­ge slår han mig i så­dan en spurt, « sag­de Chris An­ker Sø­ren­sen.

Ik­ke de­sto min­dre kun­ne Chris An­ker Sø­ren­sen kø­re over stre­gen som før­ste mand på Ho­ved­ga­den – en bak­ke på et par ki­lo­me­ter med stig­nings­pro­cen­ter på mel­lem tre og fem. Den snu og stær­ke kla­trer lu­re­pas­se­de ru­ti­ne­ret og sat­te det ra­se­rif­rem­kal­den­de an­greb ind til al­ler­sidst.

Og han var i sa­gens na­tur ove­nud lyk­ke­lig for sej­ren, der kan bli­ve et ven­de­punkt for ham i den al­le­re­de flot­te kar­ri­e­re.

» Det sid­ste halvan­det år er det ik­ke rig­tigt gå­et min vej – det er rent ud sagt gå­et ad hel­ve­des til. Men det her – hold kæft, hvor er det stort! Det er nok det stør­ste, der kun­ne ske i min kar­ri­e­re. Det er fand­me fedt, og jeg glæ­der mig vir­ke­lig til at få den rød- hvi­de trø­je på. At bli­ve dansk me­ster er stør­re end min Giro- sejr, « lød det fra Chris An­ker Sø­ren­sen, der i 2010 vandt en bjer­ge­ta­pe i Giro d’Ita­lia.

Me­dal­je i skral­des­pan­den

Martin Mor­ten­sen var slemt skuf­fet over sølv­me­dalj­en. Den mi­ste­de han nem­lig ejer­for­nem­mel­sen for langt hur­ti­ge­re, end han hav­de væ­ret i den af­gø­ren­de spurt. CULT- ryt­te­ren næg­te­de at gi­ve in­ter­view til stør­ste­delen af pres­sen, men nå­e­de dog at run­de TV 2 Sports mi­kro­fon.

MANDAG 29. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.