EN ET SKÆN­DE­RI Val­gren hå­ber på Tour­ud­ta­gel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ET STORT ØN­SKE Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

MANDAG 29. JU­NI 2015

Tin­koff- Saxo ud­ta­ger i dag ni ryt­te­re til Tour De Fran­ce, og Mi­cha­el Val­gren kan væ­re en af dem, som kom­mer med på et yder­ligt man­dat

At kø­re med ved ver­dens stør­ste eta­pe­løb, Tour de Fran­ce, er en ting, som kun få cy­kel­ryt­te­re får lov at prø­ve i kar­ri­e­ren. Det er en drøm, og den drøm bli­ver må­ske til vir­ke­lig­hed for Mi­cha­el Val­gren, der gjor­de fint op­mærk­som på sig selv med fle­re go­de an­greb ved DM i Røn­de på Djursland.

» Jeg får besked her ef­ter lø­bet, om jeg skal med til Tour de Fran­ce. Jeg hå­ber så sinds­sygt me­get, at jeg skal der­ned. De skal dis­ku­te­re, om de vil ha­ve en bjer­gryt­ter me­re med, el­ler om der skal en flad­ba­ne­tos­se med. Per­son­ligt fø­ler jeg mig okay in­de i bil­le­det, men du ved sgu al­drig, « sag­de den go­de al­l­ro­und- ryt­ter Mi­cha­el Val­gren kort tid ef­ter lø­bet.

Skal pas­se på Con­ta­dor

Hold­kam­me­ra­ten Chri­stop­her Juul- Jen­sen hjalp den span­ske su­per­stjer­ne Al­ber­to Con­ta­dor til sejr i Giro d’Ita­lia, og Val­gren, der har høj­de­træ­net i lø­bet af for­å­ret, vil kun­ne bi­dra­ge med no­get a la det sam­me.

» Det vil jo væ­re no­get med, at jeg skal sid­de og pas­se på Al­ber­to det me­ste af ti­den, hvis det er, jeg skal af­sted. Og så må vi se, om der even­tu­elt kan bli­ve plads til et en­kelt ud­brud, « sag­de Val­gren.

Sport­s­di­rek­tør Lars Mi­cha­el­sen har be­stemt og­så be­mær­ket Val­grens go­de præ­sta­tio­ner, men han øn­ske­de ik­ke at af­slø­re før tid, om Val­gren skal ned og prø­ve kræf­ter med bro­sten og Al­pe d’Hu­ez.

» Vi of­fent­lig­gør det klok­ken 12 ( i dag, red.), så du må ven­te med at se, « sag­de han.

Fle­re dan­ske­re i Tou­ren

Sid­ste år kør­te Mi­cha­el Mør­køv med i Tour de Fran­ce, men han ven­tes ik­ke at få en plads i år, li­ge­som det og­så vil væ­re en over­ra­skel­se, hvis Chri­stop­her Juul- Jen­sen kom­mer med, selv­om han er i stor­form.

Jakob Fuglsang ( Asta­na) kør­te og­så med ved DM- lø­bet i Røn­de og skal til Tour de Fran­ce. Fuglsang så stærkt kø­ren­de ud. Lars Bak, der ik­ke var til start på Djursland, skal og­så til Tour de Fran­ce for Lot­toSou­dal.

Tour de Fran­ce be­gyn­der 4. juli i Utrecht.

Tin­koff- Saxos Chris An­ker Sø­ren­sen for­sø­ger at føl­ge med Martin Mor­ten­sen, CULT Ener­gy Pro Cycling, op ad den af­slut­ten­de stej­le bak­ke. Li­ge før mål­stre­gen lyk­kes det at klem­me sig for­an, og ’ Ok­sen fra Ham­mel’ snup­per DM- gul­det. Ef­ter lø­bet ra­se­de CULT- ryt­te­ren, for­di han men­te, at Sø­ren­sen hav­de lu­re­pas­set i af­slut­nin­gen. Ale­xan­der Kamp, Team co­loQu­i­ck, tog sig af bron­zen. Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.