NA­DAL ER ET FA­MI

Ra­fa­el Na­dals træ­ner, on­kel To­ni, svær­ger nevø­en evig tro­skab in­den Wim

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - WIM­B­LEDON- OP­TAKT Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Han be­gynd­te at spil­le ten­nis som fi­re- årig. Nu er han 29. Men ik­ke de­sto min­dre træ­nes Ra­fa­el Na­dal sta­dig af sin on­kel.

» Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig at sam­ar­bej­de med an­dre. Han ved nøj­ag­tig hvil­ken knap, der skal tryk­kes på, for at få mig til at top­præ­ste­re, « si­ger Ra­fa­el Na­dal før Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen, som han tid­li­ge­re har vun­det to gan­ge.

To­ni Na­dal har det på sam­me må­de.

» Jeg fø­ler, at vi tak­ket væ­re de fa­mi­liæ­re bånd er tæt knyt­tet til hin­an­den, « si­ger To­ni Na­dal til ESPN.

Han for­tæl­ler end­vi­de­re, at han ik­ke har pla­ner om at fort­sæt­te som træ­ner for an­dre ATP Tour- spil­le­re, når Ra­fa­el Na­dal in­den for de nær­me­ste par år læg­ger ketsje­ren på hyl­den.

» Tan­ken har al­drig strej­fet mig. Det er me­re nær­lig­gen­de, at jeg til den tid kom­mer til at ar­bej­de som træ­ner på hans ten­nisa­ka­de­mi ( på Mall­orca, red.), « si­ger To­ni Na­dal. ten­sen og til­fø­jer:

» Det sam­ar­bej­de, han har op­byg­get med Ra­fa­el Na­dal, er ene­stå­en­de. Det er ik­ke mindst To­nis skyld, at Ra­fa­el Na­dal har vun­det ik­ke fær­re end 14 Grand Slam- tur­ne­rin­ger. Et styk­ke hen ad vej­en gi­ver jeg To­ni ret i kri­tik­ken. Men de mand­li­ge ten­nis­spil­le­re er alt­så knapt så tro­lø­se som kvin­der­ne, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der selv har væ­ret til­knyt­tet top­spil­ler­ne Li Na og Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i kor­te pe­ri­o­der.

Mi­cha­el Mor­ten­sen er spændt på, hvor­dan Ra­fa­el Na­dal vil kla­re sig i det­te års Wim­b­ledon- tur­ne­ring, hvor den tid­li­ge­re ver­den­set­ter ef­ter et form­dyk blot er ble­vet til­delt en 10. se­ed­ning.

» Han vandt op­varm­nings­tur­ne­rin­gen på græs i Stutt­g­art. Til gen­gæld gled han al­le­re­de i før­ste run­de ud af Qu­e­ens­tur­ne­rin­gen i Lon­don. Men selv­om Na­dal ik­ke er helt så hur­tig på fød­der­ne som tid­li­ge­re, reg­ner jeg ham sta­dig blandt ver­dens fem bed­ste her­re­sing­le- spil­le­re. I kvart­fi­na­len står han iføl­ge lod­træ­nings­ske­ma­et til at kun­ne mø­de An­dy Mur­ray. Det kan bli­ve et brag af en kamp, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Han vur­de­rer, at Novak Djoko­vic er fa­vo­rit til at gen­ta­ge sin fi­na­le­sejr fra i fjor.

» Han lig­ger num­mer et på ver­dens­rang­li­sten og er en glim­ren­de græs­spil­ler. Men al­le­re­de i før­ste run­de skal han mø­de ty­ske­ren Phi­lipp Ko­hls­chrei­ber, som han tid­li­ge­re har tabt til. Vin­der han kam­pen, står han til at mø­de Lleyton Hewitt. Og­så her kan han trods fa­vo­rit­vær­dig­he­den få det svært. Hewitt spil­ler sin sid­ste Wim­b­ledon- tur­ne­ring og vil sand­syn­lig­vis bli­ve bak­ket mas­sivt op af til­sku­er­ne, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

I øv­rigt er Novak Djoko­vic en af de top­spil­le­re, der li­ge­som Ra­fa­el Na­dal har haft den sam­me træ­ner gen­nem det me­ste af kar­ri­e­ren.

» Ma­ri­an Va­j­da har fulgt Djoko­vic he­le vej­en op til den po­si­tion i ten­nis­ver­de­nen, han be­sid­der i dag. Men i mod­sæt­ning til spa­ni­e­ren, har han al­drig væ­ret ban­ge for at hen­te ny in­spira­tion. Når ser­ven skul­le for­bed­res, en­ga­ge­re­de han ame­ri­ka­ne­ren Todd Martin, og de se­ne­ste par år har Bo­ris Beck­er co­a­chet ham, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Hvis se­ed­nin­ger­ne hol­der frem til se­mi­fi­na­ler­ne, vil dis­se kom­me til at se så­le­des ud:

MANDAG 29. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.