Woz­ni­a­ck­is Wim­b­ledon- for­be­re­del­se: I by­en med Se­re­na

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­VARM­NING Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ta­ger ut­ra­di­tio­nel­le mid­ler i brug i si­ne for­be­re­del­ser til Grand Slam- tur­ne­rin­gen ’ The Cham­pions­hips, Wim­b­ledon’ i Lon­don.

Så­le­des tog den 24- åri­ge dan­sker lør­dag af­ten i by­en i sel­skab med ve­nin­den Se­re­na Wil­li­ams og su­per­model­len Kar­lie Kloss for at over­væ­re en vel­be­søgt uden­dørs- kon­cert i Hy­de Park med den ame­ri­kan­ske dan­ce- og po­p­san­ge­r­in­de Tay­l­or Swift.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har i op­tak­ten til Wim­b­ledon el­lers væ­ret ska­des­pla­get. mor­gen mod ki­ne­se­ren Saisai Zheng.

» Ca­ro­li­ne har få­et den bedst tæn­ke­li­ge lod­træk­ning til Wim­b­ledon. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at hun får pro­ble­mer med at be­sej­re Zheng, der har si­ne bed­ste resultater i da­medoub­le, « si­ger hen­des tid­li­ge­re træ­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen, der nu er ten­niskom­men­ta­tor på Eu­rosport.

Han vur­de­rer, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki tid­ligst i tred­je run­de får kva­li­fi­ce­ret mod­stand.

» Her kan hun mø­de Ca­mila Gi­o­r­gi ( 31. se­e­det ita­li­e­ner, red.), der på si­ne bed­ste da­ge ram­mer bol­den så godt, at hun kan slå de bed­ste. Men det er po­si­tivt for Ca­ro­li­ne, at lod­træk­nin­gen har ma­get sig så vel, at hun tid­ligst kan mø­de ver­dens­klas­se­spil­le­re som Se­re­na Wil­li­ams, Ma­ria Sha­ra­pova og Vi­cto­ria Aza­renka i en even­tu­el fi­na­le, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Rygska­de el­ler ej. Woz­ni­a­cki har lagt det­te fo­to på In­s­ta­gram og Twit­ter af sig selv i sel­skab med Se­re­na Wil­li­ams og mo­del­len Kar­lie Kloss til kon­cert med Tay­l­or Swift i Hy­de Park i Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.