DIF til­freds med g

Flot dansk me­dal­je­høst ved Eu­ro­pe­an Ga­mes

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GUL­DREGN Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Ni­els Ny­gaard, for­mand for Dan­marks Idræts­for­bund

Eu­ro­pe­an Ga­mes i Baku slut­te­de i går, og Dan­mark end­te med 12 me­dal­jer - her­af de fi re af guld. Og det er et re­sul­tat, der glæ­der for­mand for Dan­marks Idræts­for­bund ( DIF), Ni­els Ny­gaard.

» Det er langt over for­vent­ning. Vi hav­de på for­hånd sat et mål, der hed fem me­dal­jer. Så at vi en­der på 12, er rig­tig fl ot. Jeg hæft er mig og­så ved, at me­dal­jer­ne er for­delt på seks idræts­gre­ne, så vi kan fra DIFs si­de kun væ­re til­fred­se med me­dal­je­hø­sten, « si­ger Ni­els Ny­gaard.

Me­dal­je­hø­sten rak­te til en plads som nr. 16 på me­dal­je­li­sten. Num­mer et blev Rusland, der i den grad har do­mi­ne­ret Eu­ro­pe­an Ga­mes med ik­ke fær­re end 164 me­dal­jer - her­af de 79 af guld.

Fa­vo­ri­se­rer øst­lan­de

Det var ven­tet, at Rusland vil­le bli­ve bed­ste na­tion - men ik­ke så over­le­gent. Iføl­ge Ni­els Ny­gaard hæn­ger det sam­men med fl ere ting.

» Det er kun et ud­snit af idræts­gre­ne­ne fra OL, der er med. Fra dansk si­de sav­ner vi f. eks. ro­ning og sejlsport. An­dre lan­de har mang­let nog­le an­dre idræts­gre­ne, og det har nok be­ty­det, at de ik­ke har ka­stet sig ind i Eu­ro­pe­an Ga­mes med sam­me en­tu­si­as­me som rus­ser­ne. Alt i alt kan man godt si­ge, at de idræts- gre­ne, der er med, fa­vo­ri­se­rer de øst­eu­ro­pæ­i­ske lan­de, « si­ger DIF- for­man­den.

Sam­ti­dig er det me­get for­skel­ligt, hvor me­get de en­kel­te idræts­gre­ne har lagt i Eu­ro­pe­an Ga­mes. En idræts­gren som svøm­ning har brugt le­ge­ne som ju­ni­or- eu­ro­pa­mester­ska­ber. Og OLs nok stør­ste idræts­gren, at­le­tik, var i mi­ni- stør­rel­se i Baku og blev fær­dig på kun to da­ge.

På olym­pisk ni­veau

» Det er rig­tigt, men for ek­sem­pel skyd­ning, bu­e­skyd­ning , bryd­ning og fægt­ning har brugt Eu­ro­pe­an Ga­mes som kva­li­fi ka­tion til OL i Rio de Ja­neiro til næ­ste år. Der er for­hand­lin­ger med de eu­ro­pæ­i­ske for­bund i svøm­ning og at­le­tik om rol­len for Eu­ro- pe­an Ga­mes i frem­ti­den. Der er fi re år til næ­ste Eu­ro­pe­an Ga­mes, hvor der kun var tre år fra ide­en til le­ge­ne i år. Og det be­ty­der, at de for­skel­li­ge for­bund får bed­re tid til at pas­se Eu­ro­pe­an Ga­mes ind i de­res ka­len­der. In­gen skal væ­re i tvivl om, at vi ger­ne ser, at de bed­ste idræts­u­dø­ve­re er med, « si­ger Ni­els Ny­gaard, der alt i alt er po­si­tiv i for­hold til frem­ti­den.

» Af­vik­lin­gen og for­hol­de­ne i Baku var på olym­pisk ni­veau. De an­dre ver­dens­de­le har al­le de­res kon­ti­nen­tale mester­ska­ber, og ide­en med Eu­ro­pe­an Ga­mes er, at vi og­så i Eu­ro­pa skal kun­ne fort­sæt­te med at gø­re os gæl­den­de til det rig­ti­ge OL. Jeg sy­nes, at ide­en har vist sig bæ­re­dyg­tig, « si­ger Ni­els Ny­gaard.

DEN DAN­SKE ME­DAL­JE­HØST

MANDAG 29. JU­NI 2015

Dan­mark vandt 12 me­dal­jer ved Eu­ro­pe­an Ga­mes til DIF­for­mand Ni­els Ny­gaards ( lil­le fo­to) udel­te be­gej­string.

Fo­to: EPA/ Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.