Guld og sølv i sing­le ...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Bil­led­tekst

Læn­ge så det ud til, at den dan­ske stor­fa­vo­rit skuff en­de måt­te nø­jes med sølv i da­mesing­le­fi na­len i badminton ved Eu­ro­pe­an Ga­mes. Men så vi­ste Li­ne Kjær­s­feldt ( fo­to) sin klas­se og sej­re­de i tre sæt over Li­an­ne Tan fra Bel­gi­en. Bel­gi­en kan ik­ke be­teg­nes som no­gen stor badminton- na­tion, og dan­ske Li­ne Kjær­s­feldt var da og­så be­teg­net som stor­fa­vo­rit til at snup­pe gul­det in­den kam­pen.

Men det su­veræ­ne spil, dan­ske­ren hav­de vist gen­nem he­le tur­ne­rin­gen, var ik­ke til at få øje på i før­ste sæt.

Li­ne Kjær­s­feldt fi k slet ik­ke gang i be­ne­ne, og det be­tød fl ere in­di­vi­du­el­le fejl. Det ud­nyt­te­de Li­an­ne Tan, der tog før­ste sæt med cif­re­ne 21- 18.

Dan­ske­ren fort­sat­te med at la­ve fejl i be­gyn­del­sen af an­det sæt, men midt­vejs i sæt­tet skru­e­de hun tem­po­et op og vi­ste sit store po­ten­ti­a­le. Med hiv og sving vandt Li­ne Kjær­s­feldt an­det sæt med 21- 19.

I tred­je og af­gø­ren­de sæt var der klas­se­for­skel. Li­ne Kjær­s­feldt di­ske­de op med det ene lækre slag eft er det an­det, og via en 11- 3- fø­ring vandt Li­ne Kjær­s­feldt sæt­tet 21- 9 og sik­re­de der­med Dan­mark sin an­den guld­me­dal­je ved Eu­ro­pe­an Ga­mes.

Her­re­sing­le skuff ede

Desvær­re for Dan­mark kun­ne bad­min­ton­spil­le­ren Emil Holst ik­ke fort­sæt­te sin vin­der­sti­me, da han tab­te i to sæt i sing­le­fi na­len ved Eu­ro­pe­an Ga­mes.

12- 21,21- 23 lød sætcif­re­ne i span­ske Pablo Abi­ans favør. Der­med kun­ne Emil Holst ik­ke ta­ge den guld­me­dal­je, han hav­de drømt om før mester­ska­bet i Aserbajdsjan.

Det var en skuff et Emil Holst, der eft er kam­pen sat­te ord på ne­der­la­get.

» Jeg kom alt for sent igang med mit spil. Det er svært at si­ge, hvad der præ­cis går galt. Men det er den stør­ste kamp, jeg har spil­let i min kar­ri­e­re, og jeg kan ta­ge me­get godt med vi­de­re fra den­ne tur­ne­ring, « sag­de Emil Holst til TV2 Sport ef­ter kam­pen.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.