Han­nover vil slå klø­er­ne i Bech

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TR A NSFER

Da­ni­el Re­mar, Mi­chel Wik­kel­sø David­sen og Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl

da­lu@ sporten. dk, mi­cd@ spor ten. dk, mcs@ sporten. dk

Kanst­spil­le­ren U ffe Bech er tæt på et skif­te fra F C N ord­s­jæl­land ti l Bun­des­liga­en og Han­no - ver 9 6 e fter s om­mer­pau­sen.

k ra­tiv kon­tra kt i t ysk fod­bold .

BT er­fa­rer, at Bun­des­liga­klub­ben Han­nover 96 er så var­me på at hen­te Uf­fe B ech t il Tys­kla nd, at t ysker ne sku lle s t å k l ar me d e t mil li­onbe­løb t il FC Nord­s­jæl la nd for at l ade k ant­spil le­ren gå.

Iføl­ge B Ts op­lys nin­ger h ar H an­nover 9 6 e nd­nu i kke s endt e t bud a f sted t i l FC N, me n d et s kul le a ng ive­ligt blot væ­re et spørgs­mål om da­ge, før d et s ker. S å le­de s fo rtæl­ler k il­de r i d et t ys ke, at H an­novers s po­rt­s­li­ge le­del se med pr æs ident Ma rtin K i nd, spor ts­di­rek­tør D irk D uf­ner og t ræ­ne r Mi­cha­el Fr ont zeck mandag s æt­ter sig sam­men og t ræf­fer den en­del ige be­slut­ning om et bud på Uf­fe Bech.

Har holdt godt øje med Bech

Hos FC N op­lys er k lu­be­jer A llan K . Pe­ders en i e n s ms t i l B T, at d er pt . ik­ke fo re­gå r e n d ia­log me llem FC N og H an nover 96.

P ri­sen fo r U ffe B ech s kal i føl­ge BTs op­lys nin­ger l ig­ge p å om k r ing 11 m ill io­ne r d a nske k ro­ner, o g d a Uf­fe B echs k on­tra kt me d FC No rds­jæl­land ud­lø­ber om e t år, ka n dett e trans­fer­vin­due væ­re klub­bens sid­ste ch an­ce fo r at s co­re k as­sen p å e t sa lg af Uf­fe Bech .

Han­nover 9 6 ha r ha ft et godt øje t il Uf­fe B ech gen nem læn­ge­re tid. Så­le­de s kø rt e hold ets s po­rt­sd irek­tø r, Dirk D u f ner, he le v ej­en t il A al­borg den 7. jun i for at be­sig­ti­ge Uf­fe Bech, d a FC N t ab­te t il A aB i s id­ste s pil­ler­un­de i Su­pe rl ig aen .

Ef­ter­føl­gen­de u dt al­te Ha nnover 96s pr æ si­dent , Ma rt in K i nd, t il d e t lo­ka le me d ie Ne ue P res­se, at k lub - ben v il­le fo rt­sæ tte me d at hold e øje med U ffe B ech u nder U 21- EM . O g iføl­ge B Ts op­lys nin­ger e r t ysker­ne nu så over­be­vi­ste om Uf­fe B echs ev­ner, at de i nær­me­ste f remt id an­gi­ve­lig t vil gø­re al­vor a f int eres se n.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.