Lø­ch­t­he må se langt eft er ny ti­tel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Wim­b­ledon- tur­ne­rin­gen star­ter som be­kendt i dag, og som be­kendt var det hér, at Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen nær­mest sen­sa­tio­nelt vandt doub­le- tur­ne­rin­gen sam­men med Jo­nat­han Mar­ray for tre år si­den.

Par­ret stil­ler op igen i år, men skal man tro Dan­ske Spil, så skal der ske et nyt mira­kel, hvis dan­ske­ren skal hæ­ve po­ka­len som Wim­b­ledon- vin­der i 2015.

I hvert fald gi­ver de he­le 40 gan­ge pen­ge­ne på, at de to går he­le vej­en, hvil­ket selv­føl­ge­lig hæn­ger sam­men med, at Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen mest spil­ler på Chal­len­ger Tou­ren og li­ge nu blot er num­mer 210 i ver­den på doub­le- rang­li­sten.

Til gen­gæld skul­le de to ha­ve go­de chan­cer for i hvert fald at vin­de de­res kamp i før­ste run­de imod Martin og Ra­ja. Her får man blot odds 1,33 hos book­ma­ker­ne på det dansk/ en­gel­ske par.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.