Fru­stre­ret

Li­be­ral Al­li­an­ce hol­der Pia Kjær­s­gaard på pi­ne­bæn­ken

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

TIN­GETS FOR­MAND

Pia Kjær­s­gaard er no­get ufri­vil­ligt ble­vet om­drej­nings­punk­tet i en strid mel­lem Li­be­ral Al­li­an­ce og de tre øv­ri­ge par­ti­er i blå blok.

Stri­den ud­sprin­ger af Lars Løk­ke Ras­mus­sens plan om at gø­re hen­de til for­mand for Fol­ke­tin­get.

» Pia Kjær­s­gaard vil væ­re en for­nem og vær­dig re­præ­sen­tant for Fol­ke­tin­get. Hun er en me­get, me­get er­fa­ren par­la­men­ta­ri­ker. Hun er et godt men­ne­ske og en god ven, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen søn­dag for­mid­dag.

Pia Kjær­s­gaard kvit­te­re­de for de ven­li­ge ord.

» Jeg er me­get, me­get glad for stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens ud­ta­lel­ser i dag om, at jeg kun­ne bli­ve en god og kom­pe­tent for­mand for Fol­ke­tin­get. El­lers har jeg ik­ke kom­men­ta­rer li­ge nu. Jeg hol­der for­læn­get we­e­kend hos go­de ven­ner, « skrev hun på Fa­ce­book.

Po­sten er le­dig

For­mand­spo­sten er le­dig, for­di Mo­gens Lyk­ke­toft ( S) får or­lov fra Fol­ke­tin­get i et år for at le­de FNs ge­ne­ral­for­sam­ling. Og da par­ti­er­ne i blå blok sid­der på fl er­tal­let, kan de selv be­stem­me, hvem der skal ha­ve den pre­sti­ge­fyld­te og vel­løn­ne­de for­mand­spost. Der­for reg­ne­de Ven­stre og DF med, at det kun var en forms­sag at gi­ve po­sten til Pia Kjær­s­gaard.

Men så­dan ser Li­be­ral Al­li­an­ce ik­ke på det. I et par da­ge har mel­din­gen fra par­ti­et væ­ret, at man end­nu ik­ke har ta­get stil­ling til spørgs­må­let. Men det dæk­ker over, at Li­be­ral Al­li­an­ce øn­sker at ta­ge sig be­talt for sin støt­te til den tid­li­ge­re DF- for­mands kan­di­da­tur.

I Li­be­ral Al­li­an­ce er man træt af, at DFer­ne ta­ger det for gi­vet, at de ba­re kan få de ting, de pe­ger på, uden at be­ta­le for det.

Og hos DF er man ir­ri­te­ret over, at Li­be­ral Al­li­an­ce ik­ke vil an­er­ken­de, at Pia Kjær­s­gaard med sin 30 år lange po­li­ti­ske kar­ri­e­re kan bli­ve en vær­dig for­mand.

Und­ta­gel­sen

Så måt­te der træk­kes lod. De to nav­ne blev lagt i en ki­ne­sisk va­se. Ivar Hansen trak sed­len op med sit eget navn, og så­le­des blev stri­den af­gjort.

Kamp­val­get i 1998 hø­rer ab­so­lut til und­ta­gel­sen. Oft e træk­ker op­po­si­tio­nen sin kan­di­dat, in­den det kom­mer til afstemningen, hvis man kan se, at sla­get er tabt. In­gen har lyst til at sam­le på ne­der­lag, og i sid­ste en­de har al­le det bedst med, at for­man­dens au­to­ri­tet ik­ke svæk­kes af et strid­bart min­dre­tal.

Pia Kjær­s­gaard: » Jeg er me­get, me­get glad for stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sens ud­ta­lel­ser om, at jeg kun­ne bli­ve en god og kom­pe­tent for­mand for Fol­ke­tin­get. « Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.