Usæd­van­lig lod­træk­ning

BT - - NYHEDER -

KAMP­VALG

Nor­malt væl­ges Fol­ke­tin­gets for­mand af et bredt fl er­tal af med­lem­mer­ne.

Po­sten er blandt de fi ne­ste i lan­det og over­gås i rang­føl­gen kun af Dron­nin­gen.

Med po­sten føl­ger en løn på stats­mi­ni­ster­ni­veau, egen lej­lig­hed og bil med chauff ør.

Det er før sket, at val­get har ud­løst stri­dig­he­der mel­lem fl øje­ne på Bor­gen. Mest be­rømt er lod­træk­nin­gen i 1998 mel­lem so­ci­al­de­mo­kra­ten Bir­te Wei­ss og ven­stre­man­den Ivar Hansen.

For­hi­sto­ri­en var, at Nyrup ik­ke hav­de for­må­et at over­ta­le CD til at stem­me for Bir­te Wei­ss, og da den færø­ske so­ci­al­de­mo­krat Ei­des­gaard und­lod at stem­me, var der stem­me­lig­hed. Som reg­len fo­re­skri­ver, stem­te man igen og fi k sam­me re­sul­tat.

1998: Ivar Hansen træk­ker sit eget navn op af den ki­ne­si­ske va­se. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.