Val­gets vir­ke­li­ge pro­blem

ME­NER

BT - - DEBAT -

Dansk Fol­ke­par­tis store frem­gang ved val­get, blandt an­det i Søn­derjyl­land, har aff ødt en ar­ro­gant og for­doms­fuld de­bat. Den så­kaldt kre­a­ti­ve klas­se i København og nord­li­ge om­egn har væl­tet sig i ned­la­den­de læ­ser­bre­ve og skri­ve­ri­er på de so­ci­a­le me­di­er om, hvor skræk­ke­ligt det er, at DF væl­ter sig i væl­ge­re. De må væ­re dår­ligt be­ga­ve­de, el­ler det der er vær­re i den­ne del af ud­kants­dan­mark, for­står man på de­bat­ten. En en­kelt ken­dis over­ve­je­de så­gar at ud­van­dre til Sve­ri­ge. Vær­så­god! VAL­GETS VIR­KE­LI­GE PRO­BLEM er no­get helt an­det. Stem­me­pro­cen­ten i vis­se ud­sat­te bo­lig­om­rå­der har nå­et et nyt lav­punkt. På land­s­plan var stem­me­pro­cen­ten 85,9 pro­cent, men me­get la­ve­re i kø­ben­havn­ske Ting­b­jerg ( 62,3) og Oden­ses Volls­mo­se ( 67,2). For blot at næv­ne et par af de ek­semp­ler, som Ber­ling­s­ke har un­der­søgt.

Det er om­rå­der med man­ge ind­van­dre­re, og det er her, at grup­per som Hizb ut- Ta­hrir, har væ­ret yderst ak­ti­ve med at fra­rå­de en­hver form for in­te­gra­tion, her­un­der at stem­me ved fol­ke­tings­valg. DET ER STÆRKT be­kym­ren­de og eft er alt døm­me et kon­kret ud­tryk for, hvor dår­ligt in­te­gra­tio­nen fungerer i dis­se om­rå­der.

Iføl­ge be­skæft igel­ses- og in­te­gra­tions­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne An­na Mee Al­ler­s­lev ( R), er der ’ stats­bor­ge­re, der ik­ke kan sproget per­fekt’, og der­for må­ske har et pro­blem i stem­me­bok­sen med at for­stå vej­led­nin­gen. Hvis det vir­ke­lig er år­sa­gen, kun­ne man som mini­mum for at bli­ve dansk stats­bor­ger kræ­ve, at man er i stand til at ud­fyl­de en stem­me­sed­del med et kryds.

Men sand­he­den er desvær­re nok sna­re­re, at der er pa­ral­lel­sam­fund, hvor be­bo­er­ne be­kræft er hin­an­den i, at det ik­ke kan be­ta­le sig at stem­me el­ler for­stå sy­ste­met. Nu får den nye in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg så chan­cen for at vi­se, hvor­dan man kom­mer det pro­blem til livs. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.