Kø­rer du no­gen gan­ge over for gult?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09: 17 AL­DRIG OM­BE­STEM­ME SIG På fa­ce­book. dom/ ditbt kl. 09: 34 SLUK FOR LYSSIGNALERNE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09: 09 KOM UD AF STARTHULLET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 08: 17

Nej, al­drig

Ja,

men kun hvis det ska­ber en far­lig si­tu­a­tion at brem­se

Ja, hvis jeg li­ge kan nå over

4.622 stem­mer på bt. dk

IND­FØR OVER­VÅG­NING

Per René Eng­holt

Det er et stort pro­blem og gi­ver net­op en kæm­pe usik­ker­hed for svin­gen­de bi­li­ster, da man ik­ke kan sto­le på, om li­geud­kø­ren­de respek­te­rer lys­sig­na­let. Der er kun én rig­tig løs­ning: ka­me­ra­er i al­le stør­re lys­kryds. Det ene­ste, folk har respekt for, er når de ram­mes på pen­ge­pun­gen.

Martin Tids­vil­de

Det vil al­tid væ­re en vu­de­ring, om man skal stop­pe el­ler fort­sæt­te, når et sig­nal plud­se­lig skift er til gult, og det er da ik­ke al­tid, man ta­ger den rig­ti­ge be­slut­ning, men det vær­ste, man kan gø­re, er at om­be­stem­me sig. Man har nog­le gan­ge kun kort tid til at ta­ge be­slut­nin­gen, men det er jo og­så der­for, at al­le lys­kryds har en død pe­ri­o­de, hvor der er rødt i beg­ge kør­sels­ret­nin­ger.

Jan- Erik En­gel

Vi skal ha­ve ind­ført det sam­me i Dam­nark, som man gør i Schweiz, nem­lig at al­le lys­kryds er ude af drift om nat­ten.

Ditte Jæ­gers­hoff - Ni­el­sen

Det er selv­føl­ge­lig ik­ke okay – men det og­så til at få lange pat­ter af at hol­de bag én, der er en mil­li­on år om at kom­me ud af starthullet, når det en­de­lig bli­ver grønt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.