PANELET

BT - - DEBAT -

ALE­XAN­DER GRANDT PE­TER­SEN Met­te vil fø­re par­ti­et vi­de­re. De har i ud­gangs­punk­tet den sam­me po­li­ti­ske linje, men hun er ik­ke en ko­pi, for der er for­skel i den må­de, de l æg­ger tryk­ket i de­res po­li­tik. Hun har en fortræff elig ev­ne til at for­stå dan­sker­nes hver­dags­pro­ble­mer. Jeg vil ik­ke sam­men­lig­ne dem. Men Met­te Fre­de­rik­sen vil væ­re i stand til at styr­ke par­ti­et og mar­ke­re vo­re grund­læg­gen­de hold­nin­ger. Og der­med væ­re en eff ek­tiv kon­kur­rent til DFs for­søg på at frem­stil­le sig selv som et so­ci­al­de­mo­kra­tisk par­ti.

Op­ga­ven er at bli­ve den an­den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske kvin­de­li­ge stats­mi­ni­ster se­ne­st om fi re år. Ud­for­drin­gen er at få de kri­ti­ske væl­ge­re, som har set en so­ci­al pro­fi l i DF, over­be­vist om, at de er bed­re tjent med at ven­de tilbage til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Fmd. Dan­marks So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Ung­dom

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.