’ FAR’ ER IK­KE

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

GÅ­DEN OM GA­DE

» Far er ik­ke vred – far er skuff et, « si­ger man nor­malt. Men i Sø­ren Ga­des til­fæl­de er det nær­mest omvendt.

Hans kreds­for­mand sag­de søn­dag til BT, at Sø­ren Ga­de var skuff et over ik­ke at bli­ve mi­ni­ster. Det af­vi­ser Sø­ren Ga­de selv. Til gen­gæld for­tæl­ler fl ere kil­der i Ven­stre og i kred­sen om­kring ham, at der ik­ke er tvivl om, at der er kom­met en kur­re på trå­den mel­lem Ga­de og Løk­ke. Og at det kun er et spørgs­mål om tid, in­den kon­fl ik­ten vil bli­ve syn­lig .

Sø­ren Ga­de er selv me­get kon­trol­le­ret med si­ne kom­men­ta­rer til for­lø­bet. Men kom­mer al­li­ge­vel med den­ne sy­le­spid­se stikpil­le til stats­mi­ni­ste­ren: Sø­ren Ga­de næv­ner, at der var en god ven, der kom­men­te­re­de hans for­hold til Løk­ke så­le­des: ’ Du gav ham den ene arm sid­ste år, og den an­den arm, da du genop­stil­le­de. Hvad er det så li­ge, at du gi­ver ham nu?’

En hår­fi n græn­se

Sø­ren Ga­de ved godt, at det for man­ge er en gå­de, at han ik­ke blev mi­ni­ster.

» Al­le tro­e­de jo, at jeg hav­de en aft ale om en mi­ni­ster­post med Løk­ke. Men jeg har al­drig talt mi­ni­ster­post med ham. Jeg ken­der ham godt, og det var ham, der ger­ne vil­le ha­ve mig tilbage i grup­pen. Men man går over en hår­fi n græn­se, hvis man be­gyn­der at dis­ku­te­re mi­ni­ster­po­ster på for­hånd, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Da det søn­dag blev klart, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke hav­de Sø­ren Ga­de på sin mi­ni­ster­li­ste, var det umu­ligt at kom­me i kon­takt med Sø­ren Ga­de. Han hav­de sluk­ket sin te­le­fon og skrev på Fa­ce­book, at han var til bar­nedåb, mens hans kreds­for­mand for­tal­te, at Ga­de var ’ skuff et’. Mandag valg­te Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe så Ga­de som grup­pe­for­mand, og så var Ga­de pa­rat til at sva­re på spørgs­mål.

Lars Løk­ke vid­ste, at du ger­ne vil­le væ­re mi­ni­ster. Du hav­de sagt, at du ik­ke genop­stil­le­de for at kom­me til at sid­de på ba­ger­ste ræk­ke, og at du ik­ke vil­le si­ge ja til al­le mi­ni­ster­po­ster?

» Jo, men jeg sy­nes hel­ler BT i går: Løk­ke har sluk­ket Ga­des mi­ni­ster­drøm og stæk­ket ri­va­len Kri­sti­an Jen­sen. ik­ke, at jeg sid­der på ba­ger­ste ræk­ke som grup­pe­for­mand. Jeg hav­de ik­ke li­ge selv set den­ne post som en mu­lig­hed, men det er fi nt nok. «

Loy­al over for Lars

Hvil­ken post vil­le du helst ha­ve haft ?

» Det får du mig ik­ke til at sva­re på. Jeg har me­re end én gang vist, at jeg er loy­al over for Lars og har me­re end én gang hjul­pet ham til at bli­ve i sad­len. Nu er jeg grup­pens mand, det er dem, der har valgt mig, og kun dem, der kan fy­re mig. « alt. An­den gang si­ger man ik­ke ja til alt. «

For­u­den po­sten som grup­pe­for­mand over­ta­ger Sø­ren Ga­de og­så po­sten som stats­re­visor og op­når der­med sam­let set en løn, der kom­mer i nær­he­den af det, han vil­le ha­ve få­et i mi­ni­ster­løn. Til gen­gæld får han ik­ke så me­get rej­se­ak­ti­vi­tet.

» Det vil­le bli­ve for svært, når der skal hol­des styr på grup­pen. Det står 90- 89 mel­lem blok­ke­ne, så vi skal sør­ge for, at folk er til ste­de i sa­len, når der skal stem­mes. Og så får vi en

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.