’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ga­de kom­men­te­rer Løk­kes be­slut­nin­ger

Mi­ni­ste­rem­ner har han må­ske nok af, men der er fær­re em­ner til grup­pe­for­mand­spo­sten

Gi­ver det mest sta­tus at væ­re mi­ni­ster el­ler at væ­re grup­pe­for­mand?

» Ude i fol­ke­ha­vet er det hund­re­de gan­ge fi ne­re at væ­re mi­ni­ster. Men du får mig ik­ke til at si­ge, at det er dår­li­ge­re at væ­re grup­pe­for­mand. Det er en an­den rolle, hvor jeg bl. a. får ret­ten til at blan­de mig i alt. Det er nem­lig grup­pen, der fast­læg­ger Ven­stres po­li­tik, og jeg er for­mand for grup­pen. «

Ryg­tet si­ger, at du blev til­budt en mi­ni­ster­post, men sag­de nej?

» Ja, men Lars vil­le ger­ne ha­ve mig på den­ne post, og så­dan blev det. For­vent­nin­gen kan ha­ve væ­ret en an­den, og­så hos én selv, men jeg for­står lo­gik­ken i det, Lars gør. Mi­ni­ste­rem­ner har han må­ske nok af, men der er fær­re em­ner til grup­pe­for­mand­spo­sten, « si­ger Sø­ren Ga­de, der på val­gaf­te­nen over for Nord­jy­ske sag­de, at han ik­ke var in­ter­es­se­ret i en let mi­ni­ster­post:

» Før­ste gang man bli­ver til­budt en post, si­ger man ja til stor op­ga­ve i at kig­ge fremad mod kom­mu­nalval­get og det næ­ste fol­ke­tings­valg. Vi kan jo ik­ke ta­be 13 man­da­ter igen næ­ste gang, « si­ger Sø­ren Ga­de.

Svært at for­stå

Po­li­tisk re­dak­tør på Ra­dio24­syv Jes­per Ter­man­sen er ik­ke overrasket over, at Sø­ren Ga­de er tø­ven­de med at brok­ke sig i fuld off ent­lig­hed.

» Kuty­men by­der, at man smi­ler og si­ger, at man er glad for sin post, uan­set hvad man får. Han kan ik­ke gø­re så me­get an­det uden at læg­ge sig ud med Løk­ke. Men Ga­de er en me­get po­pu­lær mand, som blev bedt om at stille op i Nord­jyl­land for at sik­re Ven­stre en mas­se stem­mer. Han op­nå­e­de et rig­tig godt valg med næ­sten 30.000 per­son­li­ge stem­mer. Og hvis Løk­kes ar­gu­ment for at sæt­te mi­ni­ster­hol­det sam­ti­dig er, at han skal bru­ge ’ er­far­ne’ folk, så er det svært at for­stå, at Ga­de ik­ke kom på mi­ni­ster­hol­det, « si­ger Jes­per Ter­man­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.