Grup­pe­le­del­se kan ud­for­dre Løk­ke

BT - - NYHEDER -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen gav par­tiets Kri­sti­an Jen­sen­fløj nog­le få, men vig­ti­ge og nød­ven­di­ge mi­ni­ster­po­ster for at sik­re ro i par­ti­et. De fle­ste ven­stre­folk er­klæ­re­de fløj­kri­gen for død, da par­ti­et tab­te val­get og mi­ste­de 13 man­da­ter. Der er be­hov for, at al­le ret­ter ind for at stå sam­men om par­ti­et. Men tan­ke­væk­ken­de er det dog, at fol­ke­tings­grup­pens nye be­sty­rel­se kun har en en­kelt er­klæ­ret ’ Løk­ke- fan’, nem­lig grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de.

Fle­re vur­de­rer dog, at for­hol­det mel­lem Ga­de og Løk­ke ik­ke læn­ge­re er helt så hjerte­ligt, ef­ter at Ga­de ik­ke fik en mi­ni­ster­post.

Kendt som Løk­ke- kri­ti­ke­re

Og han er nu sat i spid­sen for en grup­pe­be­sty­rel­se be­stå­en­de af Ven­stre- med­lem­mer, der i hvert fald tid­li­ge­re har væ­ret kendt som kri­ti­ske over for Lars Løk­ke Ras­mus­sen som for­mand.

De øv­ri­ge med­lem­mer er grup­pe­næst­for­mand Lou­i­se Scha­ck El­holm, grup­pe­se­kre­tær Pre­ben Bang Hen­rik­sen, Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen, An­ni Mat­t­hie­sen og nyvalg­te Mor­ten Løk­ke­gaard. Der­u­d­over har Kri­sti­an Jen­sen plads som re­ge­rin­gens re­præ­sen­tant.

Grup­pe­be­sty­rel­sen har ind­fly­del­se på, hvor­dan ud­valgs­po­ster og ord­fø­rer­po­ster bli­ver for­delt.

Der­u­d­over skal den blandt an­det kom­me med for­slag til, hvor­dan man kan ’ in­spi­re­re og en­ga­ge­re Ven­stres med­lem­mer og or­ga­ni­sa­tion po­li­tisk’.

Ny po­li­tisk ord­fø­rer er Jakob El­le­mann- Jen­sen, der har til hen­sigt at drop­pe ’ kamp­hunde- rol­len’ og der­i­mod an­læg­ge en ’ rund og prag­ma­tisk’ rolle som po­li­tisk ord­fø­rer.

Valgt til præ­si­di­et er Kri­sti­an Pi­hl Lorentzen.

Sø­ren Ga­de und­gik be­hæn­digt jour­na­li­ster­nes spørgs­mål på vej ind til grup­pe­mø­de ved at ta­le i sin te­le­fon. Fo­to: Si­mon Skip­per

Stats­mi­ni­ste­ren an­kom­mer til Ven­stres grup­pe­mø­de i går. Grup­pe­be­sty­rel­sen be­står af Ven­stre­med­lem­mer, der i hvert fald tid­li­ge­re har væ­ret kendt som kri­ti­ske over for Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.