Fradrag får grøn pro­fil

SF og Al­ter­na­ti­vet har sat et ty­de­ligt af­tryk på hånd­vær­ker­fradra­get

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen og Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BO­LIG­FOR­BED­RING

Re­ge­rin­gen ind­gik i går en af­ta­le med et fler­tal i Fol­ke­tin­get om at ge­nind­fø­re Bo­li­gJo­b­ord­nin­gen.

Ven­stre har sik­ret sig et fler­tal med støt­te fra SF, Al­ter­na­ti­vet, Dansk Fol­ke­par­ti og De Kon­ser­va­ti­ve.

Og sær­ligt SF og Al­ter­na­ti­vet har an­gi­ve­ligt få­et sat de­res af­tryk på af­ta­len, da hånd­vær­ker­fradra­get fort­sæt­ter i sin nu­væ­ren­de form, alt­så som i 2014, året ud. Og fra næ­ste år vil det bli­ve en me­re grøn ord­ning.

Det be­ty­der, at fle­re pen­ge kan træk­kes fra, hvis man la­ver kli­ma­for­bed­rin­ger på sin bo­lig.

» SFs alt­af­gø­ren­de mål­sæt­ning har væ­ret, at Bo­li­gJo­b­ord­nin­gen skal væ­re grøn og støt­te de men­ne­sker, der vil la­ve ener­gibe­spa­ren­de æn­drin­ger i de­res hjem. Der­med er det slut med at få ma­let si­ne væg­ge med støt­te fra ord­nin­gen. Der­u­d­over har det væ­ret et krav fra SF, at le­jer­ne og­så skal om­fat­tes af ord­nin­gen og ik­ke kun ejer­ne, « si­ger SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr.

Det har og­så væ­ret et krav fra Al­ter­na­ti­vet, at fradra­get for de ty­per af ar­bej­der, der ik­ke har et grønt sig­te, er ble­vet fjer­net. Der­med bli­ver den nye Bo­li­gJo­b­ord­ning i bå­de 2016 og 2017 en grøn ord­ning, der gi­ver fradrag for ar­bej­der på ener­gi- og kli­ma­for­bed­rin­ger for 12.000 kro­ner per per­son.

Fra blå til grøn

» Vi har som mål og am­bi­tion at træk­ke den blå re­ge­ring i en grøn, bæ­re­dyg­tig ret­ning, og at det kan lyk­kes, er den nye, grøn­ne Bo­li­gJo­b­ord­ning nu ble­vet før­ste ek­sem­pel på, « si­ger fi­nans- og skat­te­o­rd­fø­rer for Al­ter­na­ti­vet Jo­sep­hine Fo­ck og fort­sæt­ter:

» Ord­nin­gen er lan­det på en så­dan vis, at den frem­over vil be­væ­ge Dan­mark i en kli­ma­mæs­sigt bæ­re­dyg­tig ret­ning. Sam­ti­dig un­der­støt­ter den jo de grøn­ne ini­ti­a­ti­ver ne­de­fra, hvor­ved bor­ger­ne fak­tisk er med til selv at ta­ge an­svar for en bæ­re­dyg­tig om­stil­ling af Dan­mark, « si­ger hun.

Ven­stre har lyt­tet

I Ven­stre- re­ge­rin­gen er man li­ge­le­des godt til­freds med af­ta­len, da par­ti­et gik til valg på at ge­nind­fø­re Bo­li­gJo­b­ord­nin­gen, der be­ty­der, at en bo­li­ge­jer kan få fradrag for ved­li­ge­hol­del­se af bo­li­gen.

» Jeg er me­get til­freds med, at vi over­hol­der vo­res valg­løf­te om at ge­nind­fø­re Bo­li­gJob- ord­nin­gen for 2015. Fra næ­ste år får ord­nin­gen en me­re grøn pro­fil, hvil­ket var et krav fra fle­re par­ti­er, som vi har lyt­tet til. Så­dan er det at væ­re en min­dre­tals­re­ge­ring, « si­ger skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen.

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

Ven­stre- re­ge­rin­gen har sik­ret sig et fler­tal til at ge­nind­fø­re den så­kald­te Bo­li­gJo­b­ord­ning – den­ne gang med en grøn pro­fil, så fradra­get bli­ver stør­re, hvis man la­ver kli­ma­for­bed­rin­ger på sin bo­lig. Her mon­te­res sol­cel­ler på ta­get af en villa. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.