Til Græken­land? Husk kon­tan­ter

Dan­ske­re på vej til Græken­land er fortrøst­nings­ful­de trods den øko­no­misk usta­bi­le si­tu­a­tion i fe­ri­elan­det

BT - - NYHEDER - Es­ben Vest Jen­sen BNB

KRI­SE­RAMT

Drøm­men om som­mer, sol og co­ck­tails på stran­den kan hur­tigt bli­ve til et ma­re­ridt, hvis du in­gen kon­tan­ter har og ho­tel­let næg­ter at ac­cep­te­re dit kre­dit­kort.

Det er den ri­si­ko, som fle­re turi­ster nu lø­ber, ef­ter at den græ­ske re­ge­ring har valgt at luk­ke ban­ker­ne i lan­det, ind­til fol­ke­af­stem­nin­gen den 5. juli er over­stå­et.

Selv om ban­ker­ne har luk­ket, har den græ­ske re­ge­ring dog lo­vet, at turi­ster kan bru­ge de­res uden­land­ske kre­dit­kort.

Si­tu­a­tio­nen i lan­det er dog grel. Man­ge bu­tik­ker næg­ter nem­lig at ac­cep­te­re an­det end kon­tan­ter, og der­for kan fle­re turi­ster en­de i dum­me si­tua- tio­ner, hvis de ik­ke er for­be­redt.

Fe­ri­e­hu­mø­ret er in­takt

I Kø­ben­havns Luft­havn var dan­ske­re i går på vej til fe­ta, ouzo og hø­je tem­pe­ra­tu­rer. Her var ik­ke su­re mi­ner, og in­gen af de turi­ster, som vi tal­te med, føl­te sig ta­get på sen­gen. De har dog ta­get de­res for­holds­reg­ler.

» Vi har for­be­redt os på, at de ik­ke vil ta­ge imod kort på re­stau­ran­ter, i bu­tik­ker og så vi­de­re. Vi har ta­get så man­ge kon­tan­ter med, at vi ik­ke be­hø­ver at bru­ge vo­res kort til an­det end at be­ta­le for ho­tel­let. Der skul­le væ­re nok til he­le tu­ren på 11 da­ge, « si­ger Sa­rah Hor­nerup- Koch, der skal på øhop i det øst­græ­ske øhav med mand og to børn.

De har fyldt kuf­fer­ten godt op med eu­ro, og de har af­talt med ho­tel­ler­ne, at de kan bru­ge kor­tet.

Der er in­gen pa­nik, og en øko­no­misk neds­melt­ning skal ik­ke for­styr­re det go­de fe­ri­e­hu­mør.

Den dan­ske am­bas­sa­de i Græken­land anbefaler dan­ske turi­ster at ta­ge så man­ge kon­tan­ter med, at man kan und­væ­re kort.

Den græ­ske re­ge­ring for­tal­te søn­dag af­ten, at uden­land­ske kre­dit­kort vil væ­re und­ta­get fra be­græns­nin­gen på de 60 eu­ro, man kan hæ­ve i au­to­ma­ter per dag. Al­li­ge­vel er det en god idé at pak­ke godt med eu­ro.

’ Det er da lidt ube­ha­ge­ligt’

Det kan væ­re en ud­for­dring i sig selv at rej­se med så man­ge kon­tan­ter, og det ska­ber en smu­le nervø­si­tet hos nog­le af de rej­sen­de.

» Det er da lidt ube­ha­ge­ligt, at vi skal gå rundt med så man­ge kon­tan­ter, men der er sik­ker­heds­bok­se på de fle­ste ho­tel­ler, « si­ger Al­lan Øl­gaard, der skal med ko­nen Ben­te og bør­ne­ne Isa­bel­la og Ale­xan­der på sejl­tur mel­lem for­skel­li­ge græ­ske øer.

Og de har ta­get kon­tan­ter med til al­le de tre uger, hvor de er på far­ten. over­ve­jet helt at af­ly­se ferien idet græ­ske:

» Vi skal rundt på fi­re øer, så­dan bli­ver det nu, for­di de hav­de la­vet en strej­ke. Så la­ve­de vi om på skibs­pla­ner­ne, men så sag­de de da­gen ef­ter, at de ik­ke strej­ke­de al­li­ge­vel. Så nu har vi boo­k­et nye fær­ge­bil­let­ter, « si­ger Al­lan Øl­gaard.

Det er op­le­vel­sen for man­ge, at bu­tik­ker, tank­sta­tio­ner og re­stau­ran­ter kun ta­ger imod kon­tan­ter, og man skal der­for hel­ler ik­ke for­ven­te, at man kan be­ta­le med kort der.

Ban­ker­ne vil for­ment­lig væ­re luk­ket til og med den 6. juli, som er da­gen ef­ter, at fol­ke­af­stem­nin­gen om det græ­ske lå­ne­pro­gram fin­der sted.

Det er til­ladt at ind­fø­re op til 10.000 eu­ro per per­son til Græken­land, og rej­sesel­ska­ber­ne gu­i­der til, hvor­dan du skal for­hol­de dig, hvis du er på vej til Græken­land på fe­rie.

Al­lan og Ben­te Øl­gaard var i går på vej til Græken­land med bør­ne­ne Isa­bel­la og Ale­xan­der. De har selv plan­lagt de­res fe­rie, som går til det græ­ske øhav via At­hen. Fa­mi­li­en har ta­get si­ne for­holds­reg­ler og sik­ret sig, at de kan be­ta­le med kre­dit­kort på ho­tel­ler­ne, mens de har kon­tan­ter med til re­stau­ran­ter og bu­tik­ker.

Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.