15.000 bo­li­ge­je­re går glip af bil­li­ge­re lån

BT - - NYHEDER -

Den græ­ske kri­se har få­et de dan­ske bo­li­gren­ter til at styrt­dyk­ke. Men for de man­ge bo­li­ge­je­re, der op­sag­de de­res lån i slut­nin­gen af april uden at teg­ne en kurs­sik­ring, kom­mer man­da­gens kurs­hop ba­re én bank­dag for sent, for­tæl­ler bo­li­gø­ko­nom Li­se Nytoft Berg­mann, Nor­dea Kre­dit:

» Ud af de 100.000 bo­li­ge­je­re, der op­sag­de de­res lån ved ud­gan­gen af april, vil jeg vur­de­re, at om­kring 15.000 er kom­met i klem­me ved de kurs­fald, vi så i be­gyn­del­sen af maj. Og selv­om de­res lån først ud­lø­ber 1. juli, bli­ver de ik­ke red­det af, at ren­ter­ne nu er fal­det igen, « si­ger hun.

Da han­del med ob­liga­tio­ner al­tid sker med to da­ges valør, blev de­res nye lån hjem­ta­get al­le­re­de i fre­dags. Det be­ty­der, at de skal be­ta­le 30 kr. me­re om må­ne­den ef­ter skat per mil­li­on ved et 30- årigt lån med af­drag og 230 kr. me­re for varianten uden af­drag, end hvis lå­net først var ble­vet hjem­ta­get i dag.

Det er mel­din­gen om, at de græ­ske ban­ker vil væ­re luk­ke­de frem til afstemningen, der har få­et de dan­ske ob­liga­tions­kur­ser til at sti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.