Økonom: Græsk af­stem­ning er bizar

BT - - NYHEDER -

Lå­ne­pak­ken til græker­ne fra de in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rer ud­lø­ber of­fi­ci­elt i dag. Og der­for er det pa­ra­doksalt, at græker­ne skal til stem­m­eur­ner­ne søn­dag og ta­ge stil­ling til en kre­dit­pak­ke, som ik­ke læn­ge­re ek­si­ste­rer, me­ner Nykre­dits che­fø­ko­nom Ulrik H. Bie.

» Den her fol­ke­af­stem­ning er bizar på al­le ni­veau­er, da den hand­ler om no­get, som for­melt ik­ke ek­si­ste­rer. Pak­ken ud­lø­ber jo tirs­dag og fin­des ef­ter­føl­gen­de ik­ke læn­ge­re. Og så har vi en helt ny si­tu­a­tion, « si­ger Ulrik H. Bie.

» Får vi et re­sul­tat, som vil væ­re en ac­cept af be­tin­gel­ser­ne fra tro­j­ka­en, vil det sam­ti­dig væ­re et ja til en to­tal im­ple­men­te­ring af al­le de struk­tur­krav og re­for­mer, som OECD har an­be­fa­let. Det vil be­ty­de et ja til en me­get vidt­gå­en­de li­be­ra­li­se­ring og ef­fek­ti­vi­se­ring af det græ­ske sam­fund. Og hvem skal så im­ple­men­te­re det? En marxi­stisk re­ge­ring, « spør­ger Ulrik H. Bie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.