For­bru­ger­rå­det: Man­ge spil­der pen­ge på fast­net

BT - - NYHEDER - Der er fort­sat 690.000 fast­ne­ta­bon­ne­ment­er i Dan­mark. Fo­to: Scan­pix/ Iris

TE­LE­FO­NI

Va­ne­tænk­ning og nostal­gi be­ty­der, at fle­re hund­re­de­tu­sin­de dan­ske­re smi­der pen­ge ud ad vin­du­et, for­di de har en hjem­me­te­le­fon, de me­get sjæl­dent bru­ger. Det skri­ver Søn­dags­a­vi­sen.

Godt hver tred­je har ude­luk­ken­de en fast­net­te­le­fon, for­di ’ det har jeg al­tid haft’, mens 31 pro­cent for­tæl­ler, at de me­get sjæl­dent bru­ger den. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som Wil­ke har la­vet for te­le­sel­ska­bet 3.

» Det er en stor ud­gift for man­ge tu­sin­de for­bru­ge­re, som fak­tisk ik­ke bru­ger de­res hjem­me­te­le­fon og der­for ik­ke får no­get for pen­ge­ne. Sam­ti­dig er det en god for­ret­ning for te­le­sel­ska­ber­ne, som oven i kø­bet har hæ­vet pri­ser­ne de se­ne­ste år, « si­ger Martin Sa­la­mon, te­le­a­na­ly­ti­ker i For­bru­ger­rå­det Tænk, til Søn­dags­a­vi­sen.

For de for­bru­ge­re, der sjæl­dent bru­ger de­res hjem­me­te­le­fon, kan der væ­re man­ge pen­ge at spa­re. Hvis man har bred­bånd­ste­le­fo­ni hos et sel­skab, der opkræ­ver et må­ned­ligt abon­ne­ment, kan man spa­re op til 500 kro­ner om året på det re­ne abon­ne­ment. Har man tra­di­tio­nel fast­net­te­le­fon, kan be­spa­rel­sen væ­re op til 2.000 kro­ner om året.

Ud over abon­ne­ments­pri­sen be­ta­ler de fle­ste kun­der og­så for en fast mæng­de ta- le­tid i sam­me af­ta­le. Der­for vil den re­el­le be­spa­rel­se of­te væ­re stør­re end­nu.

» Man skal spør­ge sig selv, om det kan be­ta­le sig. Hvor me­get ta­ler man egent­lig i den? Er det vir­ke­lig pen­ge­ne værd? For man kan alt­så kom­me langt på mo­bil­mar­ke­det for de her pen­ge, « si­ger Martin Sa­la­mon.

690.000 abon­ne­ment­er

An­tal­let af te­le­fo­ner i hjem­met har de se­ne­ste år væ­ret fal­den­de. Al­li­ge­vel er der fort­sat 690.000 fast­ne­ta­bon­ne­ment­er i Dan­mark, mens 924.000 har et abon­ne­ment med bred­bånd­ste­le­fo­ni., vi­ser nye tal fra Er­hvervs­sty­rel­sens te­le­sta­ti­stik. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.