Festi­va­ler får han­di­cap- tjek

BT - - NYHEDER - Er der plads til en kø­re­stol? Mads Mo­strup Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: David Leth Wil­li­ams

MU­SIK FOR AL­LE

Gum­mi­støv­ler­ne sid­der fast, og so­k­ker­ne bli­ver vå­de. Det er kon­se­kven­sen for de fle­ste gæ­ster, når reg­nen si­ler ned over festi­val­plad­sen.

Men hvad nu hvis man sid­der i kø­re­stol? Så er ’ smat­ten’ ik­ke ba­re et ir­ri­ta­tions­mo­ment, men no­get, der gør det helt umu­ligt at kom­me frem til sce­nen, hvor ido­ler­ne fy­rer den af. En ræk­ke dan­ske mu­sik­festi­va­ler bli­ver i år te­stet for de­res han­di­cap­ven­lig­hed. Or­ga­ni­sa­tio­nen SUMH – Sam­men­slut­nin­gen af Un­ge Med Han­di­cap – vil bru­ge som­me­ren på at un­der­sø­ge, om festi­va­ler­ne er frem­kom­me­li­ge for han­di­cap­pe­de.

» Al­le un­ge skal kun­ne ta­ge på festi­val uan­set han­di­cap. Der­for skal de fy­si­ske ram­mer og­så væ­re så­dan, at al­le kan væ­re med, « si­ger pro­jekt­le­der Gu­stav Z. Bra­de fra Re­al­da­nia, der sam­ar­bej­der om pro­jek­tet med SUMH, Mu­skel­svind­fon­den og Roskil­de Festi­val.

Net­op festi­va­len i Roskil­de er den før­ste, hvor SUMH ser nær­me­re på bl. a. til­gæn­ge­lig­hed, toilet- og ba­de­for­hold, mu­lig­hed for at med­brin­ge hjæl­pe­re, samt han­di­cap­plad­ser un­der kon­cer­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.