Kom­mu­ner spræn­ger so­ci­a­le bud­get­ter

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UD­GIF­TER

Lan­dets kom­mu­ner kan sam­let set præ­sen­te­re et over­skud på de­res regn­ska­ber for 2014, men det hal­ter ge­val­digt på det spe­ci­a­li­se­re­de so­ci­a­l­om­rå­de.

Her brug­te kom­mu­ner­ne til­sam­men me­re end en mia. kr. for me­get i det for­gang­ne år, vi­ser et nyt no­tat fra Kora, Det Na­tio­na­le In­sti­tut for Kom­mu­ners og Re­gio­ners Analyse og Forsk­ning. I alt 65 kom­mu­ner brug­te me­re på om­rå­det, end de hav­de bud­get­te­ret med. Det er især ud­gif­ter­ne til de voks­ne in­den for det spe­ci­a­li­se­re­de so­ci­a­l­om­rå­de, der får bud­get­ter­ne til at skri­de.

Over­skri­del­sen af bud­get­ter­ne på om­rå­det sva­rer til 123 kr. per ind­byg­ger, når man ser på gen­nem­snit­tet i samt­li­ge kom­mu­ner. I 2013 var det kun 11 kr. per ind­byg­ger.

Det så­kald­te spe­ci­a­li­se­re­de so­ci­a­l­om­rå­de ko­ster kom­mu­ner­ne langt me­re end for­ven­tet. Fo­to: Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.