Po­li­ti­mand si­ger op eft er asyl- snyd

BT - - NYHEDER -

ASYL­PO­LI­TIK

En be­tin­get fængsels­dom for at sny­de med an­søg­nings­pa­pi­rer for at be­hol­de en ukrainsk idræts­u­dø­ver i lan­det har be­ty det, at en 63- årig be­tjent ved Østjyl­lands Po­li­ti ik­ke læn­ge­re har ar­bej­de hos or­dens­mag­ten.

Han sag­de selv sit job op, ef­ter at han 18. ju­ni blev dømt skyl­dig i over­træ­del­se af straf­fe­loven ved at ha­ve af­gi­vet urig­ti­ge op­lys­nin­ger på troog love­er­klæ­rin­ger til Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen.

» Li­ge nu er han sus­pen­de­ret, og nor­malt vil en an­sat ved po­li­ti­et bli­ve fy­ret af Rigs­po­li­ti­et, hvis ved­kom­men­de døm­mes for en over­træ­del­se af straff eloven. Men i det her til­fæl­de har han selv ind­gi­vet sin af­sked, det ske­te li­ge eft er dom­men faldt, « si­ger le­der af po­li­ti­et i Randers, fun­ge­ren­de vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Claus Da­nø, til Randers Amtsa­vis.

Sny­de­ri­et med fal­ske tro- og love­er­klæ­rin­ger blev tak­se­ret til 30 da­ges be­tin­get fængsel for be­tjen­ten, der var kas­se­rer i en min­dre sport­s­klub i Randers. Og­så den da­væ­ren­de for­mand og sport­s­man­den selv blev dømt.

Ar­bej­de­de med ren­gø­ring

Iføl­ge de fal­ske tro- og love­er­klæ­rin­ger skul­le ukrai­ne­ren ha­ve løn som træ­ner, selv om klub­ben ik­ke hav­de pen­ge til at be­ta­le ham. Sport­s­klub­ben lod som om, den be­tal­te ukrai­ne­ren en or­dent­lig løn som træ­ner, så han kun­ne op­ret­hol­de li­vet i Dan­mark, men den be­tal­te al­drig en kro­ne. I ste­det holdt klub­ben ham hen med, at han nok skul­le få pen­ge­ne på et tids­punkt. Og over for Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen så det på pa­pi­ret ud til, at den 32- åri­ge ukrai­ner kun­ne for­sør­ge sig selv.

Men fakta var, at han ar­bej­de­de med ren­gø­ring hos en sponsor til sport­s­klub­ben - og her fi k han si­ne pen­ge - mens løn­nen i an­søg­nings­ske­ma­et var en fi ktiv løn. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.