Pind jag­ter midd Justit smi­ni­ste r

Den ny ju­stits­mi­ni­ster har før­ste pro­jekt på teg­ne­bræt­tet

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

VAGTSKIF­TE

Den ny­slå­e­de ju­stits­mi­ni­ster og sel­vud­nævn­te she­rif i Dan­mark, Sø­ren Pind ( V), løf­te­de slø­ret for et stort og læn­ge­re­va­ren­de pro­jekt, da han i går over­tog Justits­mi­ni­ste­ri­et fra Met­te Fre­de­rik­sen ( S).

Det var gan­ske vist ik­ke et po­li­tisk pro­jekt, men et pro­jekt på et me­re per­son­ligt plan. Sø­ren Pind har nem­lig for­søgt at få Met­te Fre­de­rik­sen til at fin­de tid i mi­ni­ster­ka­len­de­ren til en mid­dag i pri­va­ten.

Det kom frem, da Sø­ren Pind og Met­te Fre­de­rik­sen i går holdt over­dra­gel­ses­ce­re­mo­ni i Justits­mi­ni­ste­ri­ets kan­ti­ne på Slots­hol­men.

» Jeg har snak­ket om den mid­dag i tre år. Og du har tro­ligt sagt ja, hver gang jeg har rejst em­net, « sag­de Sø­ren Pind.

» Men jeg har al­drig nå­et at duk­ke op, « ind­s­kød en gri­nen­de Met­te Fre­de­rik­sen.

» Nu har jeg sim­pelt­hen det ul­ti­ma­ti­ve vå­ben. Nu har jeg en mi­ni­ster­se­kre­tær, som jeg vil sæt­te på op­ga­ven. Så må vi se, hvad der kom­mer ud af det, « sag­de Pind.

Go­de ven­ner

Så den før­ste op­ga­ve, som she­rif­fen af Justits­mi­ni­ste­ri­et har ud­stuk­ket, bli­ver at få en for­mand­ska­len­der til at spil­le sam­men med en mi­ni­ster- ka­len­der, så de to ven­ner kan spi­se mid­dag sam­men.

For selv om de to har ud­kæm­pet utal­li­ge slag på ord, er de fak­tisk gan­ske go­de ven­ner. Og der mang­le­de da hel­ler ik­ke ro­sen­de ord un­der den ob­liga­to­ri­ske mi­ni­ste­ri­e­over­dra­gel­se.

Slag­pla­nen

» Vi har kendt hin­an­den i man­ge år, og jeg er en stor be­un­drer af dig. Vi er ue­ni­ge om en del ting, men vi har væ­ret ær­li­ge om dem, og vi har dis­ku­te­ret dem. Så­dan kun­ne jeg godt drøm­me om, at po­li­tik var på al­le pla­ner, « lød ro­ser­ne fra Sø­ren Pind.

» Vi skal be­tryg­ge børn og un­ge men­ne­sker i, at der og­så er plads til dem i Dan­mark. At de og­så kan bli­ve en del af vo­res fæl­les­skab i ste­det for at bli­ve en del af et ’ uden­for­skab’, « sag­de den nye ju­stits­mi­ni­ster.

Ef­ter ta­ler­ne var Sø­ren Pind ik­ke me­get for at ud­dy­be, hvad der kon­kret skal til for at sik­re dan­sker­ne fri­hed og tryg­hed.

I re­ge­rings­grund­la­get står der, at re­ge­rin­gen ’ vil frem­læg­ge en ny rocker- og ban­de­pak­ke med me­re kon­se­kvens og hår­de­re straf­fe’, og at mu­lig­he­der­ne for prø­ve­løsla­del­se skal be­græn­ses. De­tal­jer­ne må ven­te til ret­te tid, lod Sø­ren Pind for­stå.

» Vi me­ner, at det er et ud­bredt pro­blem­om­rå­de, som man skal slå hår­de­re ned på. Jeg kom­mer til at frem­læg­ge en sam­let pak­ke, men nu skal mi­ni­ste­ri­ets an­sat­te ha­ve lov til at hol­de fe­rie først, « for­kla­re­de han.

She­rif­fen

Da Lars Løk­ke Ras­mus­sen of­fent­lig­gjor­de sin nye mi­ni­ster­li­ste med Sø­ren Pinds navn ud for Justits­mi­ni­ste­ri­et, fejre­de Pind det med at ud­næv­ne sig selv til she­rif. På Fa­ce­book skrev han med sæd­van­ligt glimt i øjet om sit nye ar­bej­de:

» Der er en ny she­rif på vej til by­en. Der vil bli­ve slå­et hårdt, men ret­fær­digt ned. Barm­hjer­tig­hed vil og­så ind­gå. I nød­ven­digt om­fang, « skrev han.

Den greb Met­te Fre­de­rik­sen, da hun gav Sø­ren Pind tre ga­ver. Den før­ste var nem­lig en she­rif­stjer­ne, med en for­ma­ning om, at han nok helst skal le­ge she­rif i pri­va­ten.

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

Met­te Fre­de­rik­sen fik en espres­so­ma­ski­ne, der iføl­ge Sø­ren Pind kan la­ve 16 for­skel­li­ge slags kaf­fe. Så bur­de der væ­re nok til al­le So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kaf­fe­klub­ber, men­te han. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.