Vink med en sel­fie- stang

BT - - NYHEDER -

HUSK EU

Vagtskif­tet i Spejlsa­len, hvor Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) over­drog Stats­mi­ni­ste­ri­ets så be­røm­me­de - men ik­ke ek­si­ste­ren­de - nøg­ler til Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V), hand­le­de mest om EU og tid til fa­mi­li­en. Og en sel­fie­stang.

Sæd­va­nen tro hav­de beg­ge par­ter ga­ver med til gårs­da­gens over­dra­gel­se, og det stør­ste grin trak Lars Løk­kes ga­ve til Thor­ning. Han tal­te om, at Thor­ning nu får me­re tid til fa­mi­li­en.

» Man si­ger far­vel til man­ge ting, når man stop­per som stats­mi­ni­ster. Men man si­ger og­så god­dag til no­get me­re tid til sig selv og sin fa­mi­lie, « sag­de Lars Løk­ke.

Bil­let­ter til Grøn Kon­cert

Og den tid skal jo bru­ges til no­get, så Løk­ke gav Thor­ning fi­re bil­let­ter til Grøn Kon­cert. Og så fik hun og­så en ek­stra ga­ve.

» Når du står der for­an sce­nen til Grøn Kon­cert med he­le fa­mi­li­en og skal ta­ge den der su­per­sel­fie, så er der og­så en sel­fie­stang, « sag­de Lars Løk­ke, mens Stats­mi­ni­ste­ri­ets em­beds­mænd brød ud i et stort grin.

Af­slap­pet stem­ning

Stem­nin­gen ved over­dra­gel­sen var i det he­le ta­get ret af­slap­pet uden po­li­ti­ske brand­ta­ler. Hel­le Thor­ning gav Lars Løk­ke red­ska­ber­ne til en ’ EU­kur’, som en lil­le re­min­der om, at han midt i mod­stan­den mod EU - hver­ken LA, K el­ler DF er be­gej­stre­de - skal hol­de fast i, at Dan­mark skal væ­re i ker­nen af det eu­ro­pæ­i­ske sam­ar­bej­de. Der­for fik han en ka­sket, en pa­raply, en kop og et sæt strøm­per. Al­le i dybblå far­ver med EU’s 12 guld­stjer­ner på.

» Jeg har na­tur­lig­vis for­søgt at fin­de et par her­re­un­der­benklæ­der til dig, men det kla­rer du nok selv, « slut­te­de Thor­ning. jo­jr

Thor­ning gav Løk­ke so­k­ker og en pa­raply med EUs guld­stjer­ner.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.