Tro­pe­nat på vej

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TIRS­DAG 30. JU­NI 2015

30 gra­der, sol og mu­lig­hed for en en­kelt tro­pe­nat. We­e­ken­den bli­ver usæd­van­lig varm, for­ud­ser DMI

SOM­MER­VEJR

Vi har ven­tet og ven­tet, og det har reg­net og reg­net. Men nu bli­ver de ef­ter­års­lig­nen­de til­stan­de snart af­løst af som­me­ren, som i den grad ta­ger over.

Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut lover tem­pe­ra­tu­rer op mod 32 gra­der i we­e­ken­den.

» Vi reg­ner med, at der kom­mer en god he­debøl­ge i we­e­ken­den, hvor vi lør­dag de fle­ste ste­der kan kom­me op over de 30 gra­der, « si­ger me­te­o­r­o­log Claus Lar­sen.

Han for­tæl­ler, at der i lø­bet af ugen lang­somt vil bli­ve byg­get op til den store som- mer­vej­rs­fi­na­le, som i de ve­st­li­ge eg­ne vil ind­træf­fe lør­dag og i de øst­li­ge eg­ne søn­dag.

I dag skul­le bli­ve sol­rig med tem­pe­ra­tu­rer mel­lem 17 og 22 gra­der, og i mor­gen bli­ver det 20- 25 gra­der. Tors­dag sti­ger tem­pe­ra­tu­ren så en tak me­re og nær­mer sig 27 gra­der, dog med ri­si­ko for tor­den­by­ger om nat­ten.

Chan­ce for en tro­pe­nat

Fre­dag kan vi for­ven­te, at ter­mome­te­ret sni­ger sig op på 28 gra­der, og i we­e­ken­den kan vi for al­vor læg­ge pa­raply­er­ne på hyl­den og fin­de solcre­men frem, for da over­ta­ger he­debøl­gen for al­vor.

» Det bli­ver tørt og stort set sol­rigt med tem­pe­ra­tu­rer mel­lem 27 og 32 gra­der på lør­dag og med god chan­ce for en tro­pe­nat fle­re ste­der, « si­ger me­te­o­r­o­log Claus Lar­sen, der for­kla­rer, at en tro­pe­nat ka­te­go­ri­se­res ved, at tem­pe­ra­tu­ren ik­ke kom­mer un­der 20 gra­der.

Søn­dag først på da­gen vil lig­ne lør­da­gens vejr, men se­ne­re bli­ver det dog lidt køli­ge­re og me­re usta­digt.

» Det ser desvær­re ud som om, der kom­mer en kold­front ind og pas­se­rer nat­ten til mandag, så vi igen får tem­pe­ra­tu­rer om­kring de 20 gra­der. Så he­debøl­gen va­rer ik­ke ved, « si­ger me­te­o­r­o­lo­gen. Hvis prog­no­ser­ne hol­der stik, kan dan­sker­ne snart læg­ge pa­raply­er­ne på hyl­den og fin­de solcre­men frem – i hvert fald i nog­le da­ge.

Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.