DÅR­LIG SØVN TRU

Det er langt far­li­ge­re at sove for dår­ligt, end de fle­ste må­ske umid­del­bart tror, vi­ser ny forsk­ning

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

GOD NAT

Våg­ner du frisk og ve­lud­hvilet af dig selv, in­den væk­k­eu­ret rin­ger? El­ler er din vir­ke­lig­hed sna­re­re, at du er pres­set på ener­gi og må kæm­pe dig ud af søv­nen? Så er du må­ske en af de tu­sind­vis af dan­ske­re med dår­li­ge søvn­møn­stre, som en ny rap­port net­op har kort­lagt.

Det er før­ste gang, at dan­ske for­ske­re kort­læg­ger den sam­le­de vi­den­ska­be­li­ge do­ku­men­ta­tion for, hvor ska­de­ligt det er for vo­res hel­bred ik­ke at kun­ne sove godt. I den nye rap­port fra Vi­dens­råd for fore­byg­gel­se, der blev of­fent­lig­gjort i går, kon­klu­de­rer for­sker­ne så­le­des, at vi har 50 pct. øget ri­si­ko for hjer­te- kar- syg­dom­me og ty­pe 2- di­a­be­tes sam­men­lig­net med dem, der ik­ke har svært ved at sove. Der er der­for god grund til at be­kym­re sig, hvis man ik­ke får so­vet igen­nem hver nat, for­kla­rer en af for­sker­ne bag rap­por­ten, Mor­ten Grøn­bæk, for­mand for Vi­dens­rå­det:

» Det kan må­ske vir­ke lidt skræm­men­de at vi­de, at man kan bli­ve al­vor­lig syg af at sove for lidt. Omvendt kan det og­så fun­ge­re som en mo­ti­va­tion til at få gjort no­get ved det. «

Iføl­ge rap­por­ten er dår­lig søvn et ud­bredt pro­blem. Lidt over 10 pro­cent af al­le voks­ne dan­ske­re har væ­ret me­get ge­ne­ret af søvn­pro­ble­mer in­den for de se­ne­ste to uger, mens 30 pct. har væ­ret lidt ge­ne­ret.

Tid er den stør­ste fjen­de

Det er dog ik­ke kun hjer­te- kar- pro­ble­mer og di­a­be­tes, der kan op­stå på grund af en dår­lig nat un­der dy­nen. Og­så over­vægt, dår­ligt im­mun­for­svar el­ler kro­nisk stress er blandt føl­ger­ne af dår­li­ge søvn­møn­stre, kon­klu­de­rer for­sker­ne.

» De fle­ste har må­ske prø­vet at sove dår­ligt en en­kelt nat el­ler to, men hvis man fle­re må­ne­der el­ler uger i træk sover dår­ligt el­ler får for lidt søvn, kan det alt­så gå ud over hel­bre­det, « si­ger Mor­ten Grøn­bæk, der anbefaler, at man får ud­ryd­det klas­si­ske søvn­fjen­der som f. eks. be­kym­rin­ger, for me­get lys, kaf­fe og al­ko­hol in­den sen­ge­tid.

Fjen­de num­mer ét er dog iføl­ge læ­ge og spe­ci­a­list i søvn­me­di­cin Jan Hvis du er træt, ir­ri­ta­bel, har stør­re ap­pe­tit og har svært ved at kon­cen­tre­re dig. Hvis du kæm­per dig ud af søv­nen, når væk­k­eu­ret rin­ger, og er pres­set på ener­gi og over­skud de før­ste våg­ne mi­nut­ter. Hvis du dø­ser hen i lø­bet af da- Ove­sen vo­res ’ man­gel på tid’: » De fle­ste men­ne­sker kom­mer for sent i seng i for­hold til det tids­punkt, de skal op på. De har så man­ge gø­re­mål: de skal li­ge se den se­ne nyheds­ud­sen­del­se el­ler tjek­ke mail. Så når væk­k­eu­ret rin­ger kl. 06.00, når de ik­ke at sove mel­lem 7 og 8 ti­mer, som de fle­ste men­ne­sker har brug for. «

Hold igen med sove­me­di­ci­nen

Iføl­ge Vi­dens­rå­det bør man kun i nødstil­fæl­de ty til sove­me­di­cin, for­di den bå­de er va­nedan­nen­de og har bi­virk­nin­ger:

» Det er ik­ke en be­hand­ling, men et ’ gok i nø­den’ her og nu. Det gi­ver ik­ke bed­re søvn, og du kan kom­me til at over­do­se­re, så du er træt næ­ste dag. Så er det langt bed­re at ta­ge imod psy­ko­lo­gisk be­hand­ling, som f. eks. kan be­stå i af­spæn­dings­ø­vel­ser el­ler po­si­ti­ve tan­ker i for­bin­del­se med sen­ge­tid, « si­ger Jan Ove­sen.

250.0000 dan­ske­re har iføl­ge Dan­marks Apo­te­ker­for­e­ning recept på sove­me­di­cin. For­bru­get af så­kald­te ben­zo­di­a­zepi­ner ( sove­me­di­cin, red.) er dog fal­det de se­ne­re år, mens søvn­hor­monet me­la­to­nin of­te­re bli­ver lan­get over di­sken:

» Vi an­er­ken­der, at me­la­to­nin har gen, når op­ga­ver­ne bli­ver for ens­for­mi­ge, og fø­ler, du kan fal­de i søvn når og hvor som helst.

Søvn­for­ske­re me­ner, at de fle­ste vis­se for­de­le og har fær­re bi­virk­nin­ger, men vi ken­der end­nu ik­ke til lang­tid­s­ef­fek­ter­ne af det, og der­for bør man ik­ke ta­ge det læn­ge­re end fi­re uger, « si­ger over­læ­ge Poul Jen­num, der og­så har væ­ret med til at ud­for­me rap­por­ten fra Vi­dens­rå­det.

For­vis skær­me­ne

Søvn­hor­monet me­la­to­nin ud­skil­les kun i mør­ke, og me­get lys for­styr­rer i den grad den vig­ti­ge hor­mon­pro­duk­tion, som sik­rer en genop­byg­gen­de søvn. Sørg der­for for at hol­de dig fra tv- og com­pu­ter­skærm før sen­ge­tid. In­si­ste­rer du på at se på en tab­let el­ler smartp­ho­ne, så over­vej at in­stal­le­re den gra­tis app f. lux. Den to­ner skærm­ly­set over i søvn­ven­li­ge oran­ge to­ner. Hold og­så sove­væ­rel­set mørkt og ro­ligt uden for­styr­ren­de ly­de.

1

2

3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.