UER DIT HEL­BRED Guide: Sov godt

BT - - NYHEDER -

Stress ned

Din hjer­ne kan nemt kom­me på over­ar­bej­de, hvis du be­kym­rer dig, er vred, ked af det el­ler fru­stre­ret. Sørg der­for for at tæn­ke på no­get rart før sen­ge­tid. Du kan må­ske gø­re det til en va­ne at tæn­ke tilbage på mindst fem go­de op­le­vel­ser fra din dag, så be­kym­rin­ger­ne ik­ke kom­mer med ind i sove­væ­rel­set. Vel­tem­pe­re­ret søvn Sov køligt, helst ved 13- 18 gra­der. Da kro­p­stem­pe­ra­tu­ren fal­der, når vi sover, er det vig­tigt, at der ik­ke er for varmt i rum­met, for så har vo­res krop svært ved at fal­de til ro.

Spis og drik ik­ke tæt på sen­ge­tid

Drik ik­ke kof­fe­in­hol­dig kaf­fe in­den sen­ge­tid - den vir­ker op­fri­sken­de og hæm­mer din pro­duk­tion af søvn­hor­monet me­la­to­nin, der får dig til at sove fre­de­ligt. Til gen­gæld kan det væ­re en god idé at ta­ge et gam­melt hus­råd til sig: Drik et glas mælk med hon­ning. Mæl­ken in­de­hol­der på linje med an­dre me­je­ri­pro­duk­ter en ami­no­sy­re ved navn tryp­to­fan. Tryp­to­fan om­dan­nes i hjer­nen til sig­nal­stof­fet sero­to­nin, der får dig til at fal­de til ro. Tryp­to­fan fin­des og­så i val­nød­der, æg, ost og skin­ke. Før dagbog Er du i tvivl om, hvor­vidt du får so­vet igen­nem hver nat, kan en søvn­dag­bog må­ske væ­re et godt red­skab til at fin­de ud af, hvad du kan gø­re for at for­bed­re din søvn. En søvn­dag­bog kan f. eks. in­de­hol­de in­for­ma­tion om, hvor­når du faldt i søvn, hvor of­te du våg­ner hver nat, hvor træt du er i lø­bet af da­gen m. v. Før dag­bo­gen i en uges tid for at af­dæk­ke di­ne søvn­møn­stre.

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.