Ek­sa­men afb rudt: Cen­sor var fuld

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

SKAN­DA­LE

En fuld cen­sor var fre­dag i sid­ste uge år­sag til, at en kvin­de­lig stu­de­ren­de på Aal­borg Uni­ver­si­tet fi k afb rudt sin kan­di­da­tek­sa­men i turis­me.

Aal­borg Uni­ver­si­tet be­kræf­te­de i går over for TV2 Nord, at det var al­ko­hol, der gjor­de, at kvin­dens ek­sa­men ik­ke kun­ne gen­nem­fø­res. Det for­tæl­ler Hen­rik Hal­ki­er, der er er pro­de­kan og an­svar­lig for ud­dan­nel­sen på det hu­ma­ni­sti­ske faku­l­tet:

’ In­vol­ve­rer al­ko­hol’

» Jeg kan be­kræft e, at epi­so­den in­vol­ve­rer al­ko­hol. Det er selv­føl­ge­lig to­talt uac­cep­ta­belt, at så­dan no­get sker, « si­ger Hen­rik Hal­ki­er til TV2 Nord.

Han for­tæl­ler, at den al­ko­hol­på­vir­ke­de cen­sor hav­de haft an­dre ek­sa­mi­ner på pro­gram­met fre­dag for­mid­dag. Her hav­de der til­sy­ne­la­den­de ik­ke væ­ret no­gen pro­ble­mer.

Han af­vi­ser ik­ke, at cen­soren må­ske har nydt al­ko­hol i sin frokost­pau­se, men un­der­stre­ger, at uni­ver­si­te­tet ik­ke har ser­ve­ret de vå­de va­rer.

Hun be­stod i går

Sam­ti­dig til­fø­jer Hen­rik Hal­ki­er, at han ik­ke har op­le­vet no­get lig­nen­de i si­ne 25 år på uni­ver­si­te­tet – og slet ik­ke en be­ru­set cen­sor.

Sam­ar­bej­det mel­lem cen­soren og uni­ver­si­te­tet hav­de til­sy­ne­la­den­de kørt uden pro­ble­mer ind­til fre­dag.

Kvin­den fi k mu­lig­hed for at gå op til en ny ek­sa­men. Den blev gen­nem­ført i går med en ny cen­sor. Det lyk­ke­des hel­dig­vis for kvin­den at be­stå.

Det var her på Aal­borg Uni­ver­si­tet, at en ek­sa­men blev af­brudt på grund af

en be­ru­set cen­sor. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.