Kul­tur Over­le­ve­de ved

For præ­cis 15 år si­den lå Tor Ny­gård Kol­ding ne­derst i bun­ken, da hel­ve­de brød løs på Roskil­de. Hans film om Pearl Jam ka­ta­stro­fen har pre­mi­e­re i dag

BT - - KULTUR - Hen­rik Tuxen bt@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Roskil­de- tra­ge­di­en be­ar­bej­des – på film.

For præ­cis 15 år si­den dø­de ni un­ge mænd un­der Pearl Jams kon­cert på Roskil­de Festi­val. Tor Ny­gård Kol­ding over­le­ve­de miraku­løst, det har han la­vet en film om. Den har pre­mi­e­re i dag på Roskil­de Festi­va­lens sce­ne, Ri­sing, der står uden­for sel­ve festi­va­l­om­rå­det.

» Mit før­ste ud­kast til fil­men var langt me­re do­ku­men­ta­risk og for­kla­ren­de, men re­spon­sen på tea­se­ren var, at folk vil­le hø­re min hi­sto­rie, hvad jeg per­son­ligt hav­de op­le­vet, « si­ger den 35- åri­ge tv- mand- og fil­min­struk­tør, Tor Ny­gård Kol­ding, der selv miraku­løst over­le­ve­de ulyk­ken. sik­ker­hed i 2000 - præ­sen­te­re fil­men sam­men.

Lar­men­de tavs­hed

Mar­kant da Roskil­de Festi­val ud­vi­ste lar­men­de tavs­hed om em­net på 10 års da­gen: selv Kent, der spil­le­de før Pearl Jam på skæb­ne­nat­ten og igen i år 2010, nævn­te ik­ke be­gi­ven­he­den med et ord. En af de sven­ske fa­mi­li­er, der læn­ge lå i rets­sag mod Roskil­de Festi­val – og tab­te – med­vir­ker mar­kant i fil­men, og over­ve­jer end­da at del­ta­ge ved pre­mi­e­ren. Pearl Jam – som har Da gik det op for mig, at si­tu­a­tio­nen var liv­stru­en­de. Jeg mi­ste­de til dels be­vidst­he­den, hav­de en in­dre trang til ba­re at sove, men tænk­te så, ’ det her er den må­de, folk dør på’. Jeg ved ik­ke hvor­dan, men til sidst lyk­ke­des det mig at kom­me fri og ud. Det er som i en tran­ce, og selv­om mu­sik­ken må ha­ve bra­get løs, har jeg in­gen erin­dring om lyd, og selv om jeg slap fri, har jeg den dag i dag en skyld­fø­lel­se over, at jeg har rejst mig op og er kom­met fri, oven på ham, der lå un­der mig, « si­ger Tor Ny­gård og fort­sæt­ter:

Pearl Jams for­san­ger Ed­die Ved­der i 2000, fo­to­gra­fe­ret få øje­blik­ke før det gik galt.

Fo­to: Bri­an Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.