’’ Da min mor mød­te mig ef­ter festi­va­len, var hun bå­de lyk­ke­lig for, at jeg var i li­ve, men kun­ne sam­ti­dig se at jeg var for­an­dret ’’ Jeg be­ar­bej­de­de ik­ke tra­ge­di­en, fortræng­te den nær­me­re, gik i en kæm­pe bue uden om Pearl Jam og læ­ste in­tet, der hav­de me

BT - - KULTUR - Tor Ny­gård Kol­ding, in­struk­tør Tor Ny­gård Kol­ding, in­struk­tør

Og så­dan blev det. Den­ne skri­bent har set så­vel det do­ku­men­ta­ri­ske ud­kast som den en­de­li­ge film. Som to for­skel­li­ge ver­de­ner, og il­lu­stra­tivt for den pro­ces, Tor selv har gen­nem­gå­et, fra fortræng­ning til pa­nora­ma: helt ind i hjer­te­ku­len.

Det en­de­li­ge re­sul­tat er ble­vet en 30 mi­nut­ters stærk per­son­lig be­ret­ning, hvor Tor blandt an­det be­sø­ger to af de på­rø­ren­de fa­mi­li­er. Fil­men har få­et tit­len ’ Ni­ne Ro­cks’.

Fron­ter­ne mø­des

Tor be­fandt sig selv dybt ne­de i bun­ken, da mas­ser­ne væl­te­de un­der koncerten, hav­de mu­lig­vis tre- fi­re mand oven­på, og én un­der sig, mi­ste­de sand­syn­lig­vis be­vidst­he­den et par gan­ge, men fik kæm­pet sig ud af in­fer­no­et og over­le­ve­de den el­lers sik­re død.

I af­ten vil Tor sam­men med Hen­rik Bon­do Ni­el­sen - fra festi­va­lens le­del­se, og an­svar­lig for den over­ord­ne­de ud­talt at de al­drig igen kom­mer til at spil­le på Roskil­de og har væ­ret kri­tisk over for sam­me - har gi­vet til­la­del­se til brug af ban­dets mu­sik i fil­men, og gu­i­ta­rist Sto­ne Gos­sard har skre­vet et dyb­følt brev, som ledsa­ger pres­se­med­del­el­sen.

Den­ne skri­bent stod selv på sce­nen i sin tid, har ef­ter­føl­gen­de, del­vist af til­fæl­di­ge år­sa­ger ( som for­fat­ter til en bog om Pearl Jam, red.), væ­ret tæt in­vol­ve­ret i ef­ter­spil­let og kan gen­ken­de sam­me møn­ster. Og sam­stem­men­de med Tor har jeg op­le­vet, hvor vidt for­skel­ligt de be­rør­te har be­ar­bej­det og hånd­te­ret sor­gen, ek­stro­vert som in­tro­vert, fra ak­ti­vis­me og ny­vun­den ind­sigt og kær­lig­hed til re­sig­na­tion.

Hen­rik Bon­do for­tal­te mig i an­den sam­men­hæng at den, i vis­se til­fæl­de, dår­li­ge di­a­log med de på­rø­ren­de har gjort ham me­re ondt end no­get, og det er nok ik­ke helt for­kert at si­ge, at han ef­ter­føl­gen­de har gjort sik­ker­heds­spørgs­må­let til sin me­ti­er el­ler kald, sagt lidt dra­ma­tisk.

Hvor­dan vil du be­teg­ne din egen pro­ces, fra ulyk­kes­nat­ten til åre­ne ef­ter, og så ar­bej­det med fil­men over de sid­ste fem- seks år?

» Min før­ste re­ak­tion var en form for fortræng­ning. Jeg hav­de væ­ret til man­ge kon­cer­ter for­an Oran­ge, var vant til bå­de at væl­te og bli­ve hjul­pet op, men den­ne gang var det an­der­le­des. 1- 2 mi­nut­ter ef­ter vi var væl­tet, lå 3- 4 men­ne­sker oven­på, og én un­der mig.

» Da min mor mød­te mig ef­ter festi­va­len, var hun bå­de lyk­ke­lig for, at jeg var i li­ve, men kun­ne sam­ti­dig se, at jeg var for­an­dret. Vi mi­ste­de vo­res ung­doms udø­de­lig­hed den dag. Jeg be­ar­bej­de­de ik­ke tra­ge­di­en, fortræng­te den nær­me­re, gik i en kæm­pe bue uden om Pearl Jam og læ­ste in­tet, der hav­de med ulyk­ken at gø­re. Jeg gik al­drig til psy­ko­log el­ler an­det, men kom ba­re vi­de­re. Et skel­sæt­ten­de øje­blik var, da en kam­me­rat fra grup­pen den­gang, i 2009 vi­ste mig nog­le gam­le ’ en­gangska­me­ra- billeder’ fra festi­va­len 2000. På et bil­le­de af mig fra da­ge­ne ef­ter ulyk­ken prø­ve­de jeg at dre­je an­sig­tet, som om jeg ik­ke vil­le fo­to­gra­fe­res. «

Per­son­li­ge kon­se­kven­ser

Hvad har du så lært/ op­le­vet af ar­bej­det?

» Først og frem­mest hvor enor­me per­son­li­ge kon­se­kven­ser ulyk­ken har haft for ut­ro­lig man­ge men­ne­sker, og hvor­dan men­ne­sker be­hand­ler, re­a­ge­rer på og be­ar­bej­der sorg på vidt for­skel­li­ge må­der. Mest ty­de­ligt il­lu­stre­ret i fil­men ved den sven­ske fa­mi­lie Bon­deb­jer, der har følt sig ut­ro­lig en­som­me med sin smer­te, og hol­land­ske Neuwens, der mod­sat ta­ger til Roskil­de Festi­val hvert år, op til 40- 50 men­ne­sker, med T- shirt på­trykt ’ Ali­ve’ ( Pearl Jam hit). «

’ Ni­ne Ro­cks’ vil plan­mæs­sigt bli­ve vist på di­ver­se film­festi­va­ler og i tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.