Roskil­de 30. ju­ni 2000

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

TRAGEDIE

Tra­ge­di­en 30. ju­ni 2000 ind­traf om­kring 45 mi­nut­ter in­de i Pearl Jams sæt. For­san­ger Ed­die Ved­der stop­pe­de showet på grund af om­fat­ten­de skub­ben og ma­sen blandt de 50.000 men­ne­sker for­an sce­nen.

Pu­bli­kum for­søg­te at kom­me tæt­te­re på sce­nen pga. pro­ble­mer med ly­den, Ved­der bad gen­tag­ne gan­ge pu­bli­kum ’ ta­ge to skridt tilbage’. Ad­skil­li­ge men­ne­sker for­søg­te for­gæ­ves at mod­stå tryk­ket, men mi­ste­de ba­lan­cen i mud­de­ret og blev tram­pet ned bag­fra. Of­re­ne er sand­syn­lig­vis buk­ket un­der for kvæl­ning.

Pearl Jam sam­ar­bej­de­de se­ne­re med po­li­ti­et i dets efterforskning.

Roskil­de Festi­va­lens le­del­se ud­tal­te, at Pearl Jam hav­de et moralsk an­svar for ulyk­ken. I for­bin­del­se med ef­ter­forsk­nin­gen ud­tal­te ban­det: » Vi fø­ler, at vi er ’ moralsk an­svar­li­ge’ for at bi­dra­ge til sand­he­den med hen­syn til, hvad der ske­te den aft en. «

Mang­len­de sik­ker­hed

Eft er en grun­dig un­der­sø­gel­se pla­ce­re­de po­li­ti­et an­sva­ret på mang­len­de sik­ker­hed, dår­ligt fun­ge­ren­de højt­ta­le­re, dår­ligt vejr, al­ko­hol og plads­man­gel.

To san­ge om Roskil­de

I 2003 ud­gav Pearl Jam sin sy­ven­de cd, ’ Ri­ot Act’. Cd’en in­de­hol­der to san­ge om Roskil­de. Hver gang Pearl Jam se­ne­re har spil­let den ene, ’ Love Bo­at Cap­tain’, æn­drer Ed­die Ved­der tek­sten, så den pas­ser: ’ lost ni­ne fri­ends we’ll ne­ver know, xx years ago to­day’.

Festi­val­plad­sen for­an Oran­ge Sce­ne da­gen ef­ter den tragi­ske ulyk­ke, der ko­ste­de ni un­ge li­vet. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.