Bør­ne­nes tv- vært skal sty­re ’ X Fa­ctor’

So­fi e Linde fra Ra­masjang over­ta­ger den pre­sti­ge­fyld­te vært­stjans eft er Eva Har­lou

BT - - NAVNE - Lot­te Scharff lots@ bt. dk Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

NY ’ X FA­CTOR’- VÆRT

Hen­des stem­me har den rig­ti­ge østjy­ske klang med en snert af kon­stant be­gej­string. Og be­gej­string er net­op, hvad den 25- åri­ge So­fi e Linde fra Od­der er fyldt med. Hun har li­ge lan­det tjan­sen som vært på ’ X Fa­ctor’, et af de mest pre­sti­ge­fyld­te ta­lents­how her­hjem­me.

» Jeg er så glad og spændt. Og jeg glæ­der mig helt vildt me­get til at kom­me i gang med op­ga­ven, « ly­der det spr­ud­len­de gen­nem te­le­fo­nen.

So­fi e Linde har væ­ret an­sat i DR i seks år og har, som hun selv ud­tryk­ker det, ’ kun’ sin stu­den­terek­sa­men at fal­de tilbage på. Men der er in­gen tegn i hver­ken sol el­ler vand på, at pi­gen fra Od­der får brug for den.

Hun be­gynd­te nem­lig sin kar­ri­e­re i DR i 2009 i vært­s­rol­len på ’ Som­mer Sum­marum’. I 2009, 2014 og 2015 var hun vært for MGP, og i for­å­ret fi k hun sit helt eget tal­ks­how.

Al­li­ge­vel skul­le So­fi e Linde ik­ke be­tæn­ke sig et split­se­kund, da hun fi k til­bud­det om at bli­ve vært på ’ X Fa­ctor’.

» Jeg har set ’ X Fa­ctor’ i al­le sæ­so­ner og har og­så fulgt med i det uden­land­ske. Så det er da klart, at som vært er det det stør­ste, man næ­sten kan op­nå, « me­ner So­fi e Linde.

Fik tå­rer i øj­ne­ne

Selv om hun godt var klar over, at hun var i spil til vært­s­rol­len, kun­ne en fj er ha­ve puff et hen­de om­kuld, da hun fi k be­ske­den.

» Jeg fi k tå­rer i øj­ne­ne og ryste­de. Jeg var sim­pelt­hen så glad, for det var så over­væl­den­de. Jeg er så spændt og glæ­der mig helt vildt, « for­tæl­ler hun til BT.

En su­per­sej og fan­ta­stisk vært

In­den­for DRs mu­re­ne er man på chef­gan­gen ik­ke i tvivl om, at val­get af So­fi e Linde som ny vært på ’ X Fa­ctor’, der i ni år har sam­let over en mil­li­on se­e­re fre­dag eft er fre­dag, er det ret­te.

» Jeg er slet ik­ke i tvivl om, at So­fi e Linde bli­ver en su­per­sej og fan­ta­stisk ’ X Fa­ctor’- vært. Hun har væ­ret i DR i man­ge år, har stor er­fa­ring in­den for vært­s­fa­get, og jeg er sik­ker på, at hun nok skal sty­re dom­mer­ne med kyn­dig hånd. So­fi e er på al­le må­der char­me­ren­de og ind­le­ven­de, og jeg glæ­der mig så me­get til at se hen­de på sce­nen som vært på Dan­marks stør­ste un­der­hold­nings­pro­gram. « ly­der det fra DR1s un­der­hold­nings­re­dak­tør Jan La­ger­mand Lund­me.

So­fi e Linde bli­ver den fem­te ’ X Fa­ctor’- vært i ræk­ken eft er Li­se Røn­ne, Sig­ne Muus­mann, Sig­ne Mol­de og Eva Har­lou. DR ar­bej­der i øje­blik­ket på fuld kraft for at fi nde årets dom­me­re og hå­ber me­get snart at kun­ne off ent­lig­gø­re dom­mer­pa­ne­let.

I seks år har 25- åri­ge So­fie Linde væ­ret bør­ne­nes tv- vært. Nu bli­ver hun fa­mi­li­en Dan­marks dit­to som den nye vært på ’ X Fa­ctor’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.