På med buk­ser­ne ******

BT - - TV - KO­ME­DIE 11: 55 13: 30 18: 05 05: 10 21: 00 23: 10 09: 30 19: 35 15: 00 01: 05-

” Think Li­ke a Man” fra 2012 er den ko­mi­ske, ro­man­ti­ske hi­sto­rie om fi re ve­nin­der, der hver især kæm­per med at hol­de de­res udu­e­li­ge mænd i tøj­ler­ne, li­ge ind­til de fi nder en selv­hjælps­bog om, hvor­dan man får sin mand til at mak­ke ret. Mæn­de­ne be­gyn­der der­eft er at gø­re, hvad der bli­ver sagt, og ba­lan­cen i de respek­ti­ve hus­stan­de er mid­ler­ti­digt re­stau­re­ret – i hvert fald li­ge ind­til mæn­de­ne fi nder frem til kil­den bag kvin­der­nes magt. For så er det så tid til at gø­re gen­gæld. Fil­men er in­stru­e­ret af Tim Story, der og­så sad i in­struk­tør­sto­len på ko­me- di­er­ne ” Bar­bers­hop”, med mu­si­ker­ne Ice Cu­be og Eve på rol­le­li­sten, og ” Taxi”, den ame­ri­kan­ske ver­sion med Qu­e­en La­ti­fah som den fart­ga­le taxa­chauff ør. Nu er han tilbage tilbage i ko­me­di­e­gen­ren og ta­ger hånd om for­skel­le­ne på mænd og kvin­der. Rol­le­li­sten til ” Think Li­ke a Man” rum­mer blandt an­dre ko­mi­ke­ren Kevin Hart, samt Mi­cha­el Ea­ly og smuk­ke Me­a­gan Good. ” Think Li­ke a Man”, der er ba­se­ret på Ste­ve Har-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: veys be­st­sel­ler, blev et stort hit i USA, og det ba­ne­de vej­en for op­føl­ge­ren ” Think Li­ke a Man Too” der fi k pre­mi­e­re i 2014. ( TV3)

( T) El­vis on Tour. ( T) Den gu­le Rolls- Roy­ce. En­gelsk dra­ma fra 1964. ( T) Ci­mar­ron. Ame­ri­kansk western fra 1960.

( T) Al­le ti­ders sport­spi­ge. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1952.

( T) Sum­mer Ho­li­day. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1948. ( T) Do­ctor Zhi­va­go. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1965.

( T) Flip­per. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1963. ( T) Kon­ger­nes dal. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1954. ( T) Wild Rovers. Ame­ri­kansk western fra 1971. Syv da­ge i maj. Ame­ri­kansk thriller fra 1964.

Nat- tv.

Mi­cha­el Ea­ly, Kevin Hart, Gary Owen, Ter­ren­ce Jenkins, Ro­ma­ny Malco og Jer­ry Fer­ra­ra spil­ler seks ven­ner, der be­slut­ter at gi­ve de­res kæ­re­ster en kol­lek­tiv læ­re­streg.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.